Đăng ký đổi mới PPGD
Đóng
NĂM HỌC 2013-2014
Bộ môn Nuôi thủy sản Nước ngọt

1. ThS Trương Thị Bích Hồng - Học phần Động vật không xương sống ở nước - Lớp 54NTTS

2. ThS Phùng Thế Trung - Học phần Nuôi thương phẩm Cá nước ngọt - Lớp 53NTTS

3. ThS Phùng Thế Trung - Học phần Phương pháp Bố trí thí nghiệm và Xử lý số liệu - Lớp 53NTTS

4. ThS Phạm Phương Linh - Học phần Sinh lý Động vật Thủy sản - 54NTTS


Bộ môn Nuôi thủy sản Nước lợ

1. ThS Lê Hoàng Bảo Châu - Thực vật ở nước - 55CNT

2. ThS Nguyễn Đình Huy - Sinh thái Thủy sinh vật - 54NTTS


Bộ môn Nuôi thủy sản Nước mặn

1. ThS Trần Văn Phước - Học phần Sử dụng và bảo vệ Nguồn lợi thủy sản - Lớp 53NTTSNăm học 2012-2013

Bộ môn Sinh học Nghề cá

1. TS Lê Minh Hoàng - Sinh lý Động vật Thủy sản
2. ThS Phạm Thị Khanh - Dinh dưỡng và Thức ăn Thủy sản
3. ThS Nguyễn Đình Huy - Sinh thái Thủy sinh vật
4. ThS Trương Thị Bích Hồng - Động vật không xương sống ở nước

Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản

1. ThS Lê Thị Hồng Mơ - Kỹ thuật sản xuất giống và trồng Rong biển
2. ThS Phùng Thế Trung - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Bộ môn Quản lý Môi trường và Bệnh Thủy sản

1. ThS Nguyễn Đắc Kiên - Đánh giá tác động môi trường
2. ThS Phạm Thị Hạnh - Miễn dịch học đại cương và ứng dụng trong NTTS


Năm học 2011-2012