Các chương trình đào tạo
Đóng
Chương trình đào tạo Tiến sĩ

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Nuôi trồng Thủy sản

Chương trình đào tạo Cao học

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản


Chương trình đào tạo Đại học (K58, K59 trở đi)

Chương trình đào tạo Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản

Chương trình đào tạo Kỹ sư Bệnh học Thủy sản

Chương trình đạo tạo Kỹ sư Quản lý Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản


Chương trình đào tạo Đại học (K57 trở về trước)

Chương trình đào tạo Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản

Chương trình đào tạo Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản (Hệ liên thông)

Chương trình đào tạo Kỹ sư Bệnh học Thủy sản

Chương trình đạo tạo Kỹ sư Quản lý Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản


Chương trình đào tạo Cao đẳng

Chương trình đào tạo Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản (NEW, 2016): Từ K58 trở đi

Chương trình đào tạo Cao đẳng Nuôi trồng Thủy sản

Chương trình đào tạo ngắn hạn

01. Kỹ thuật phân lập, giữ giống và nuôi sinh khối vi tảo

02. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

03. Kỹ thuật nuôi một số đối tượng thủy đặc sản

04. Tập huấn nâng cao trình độ cán bộ khuyến ngư

05. Kỹ thuật nuôi tôm he thương phẩm

06. Kỹ thuật sản xuất giống tôm he

07. Chẩn đoán bệnh ở động vật thủy sản

08. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

09. Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống trong Nuôi trồng Thủy sản

10. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá biển