Chương trình học phần
Đóng

CÁC HỌC PHẦN TỪ K58 TRỞ ĐI (Mới)

Học phần do Bộ môn Nuôi thủy sản nước ngọt quản lý

Học phần do Bộ môn Nuôi thủy sản nước lợ quản lý

Học phần do Bộ môn nuôi thủy sản nước lợ quản lý

CÁC HỌC PHẦN CHO KHÓA 58, 59.NĂM HỌC 2013
-2014 TRỞ ĐI
Học phần do Bộ môn Nuôi thủy sản Nước ngọt quản lý

1. Khuyến ngư và Phát triển Nông thôn

2. Động vật không xương sống ở nước

3. Sản xuất giống và nuôi Thủy sinh vật cảnh

4. Nuôi thương phẩm Cá nước ngọt

5. Giáo dục Bảo vệ môi trường

6. Sinh lý Động vật Thủy sản

7. Phương pháp Bố trí thí nghiệm và Xử lý số liệu

8. Mô và phôi Động vật Thủy sản

9. Công trình và thiết bị trong NTTS

10. Di truyền và chọn giống thủy sản 


Học phần do Bộ môn Nuôi thủy sản Nước lợ quản lý

1. Sản xuất giống và nuôi Động vật thân mềm

2. Ngư loại

3. Quy hoạch và quản lý Nuôi trồng Thủy sản

4. Thực vật ở nước

5. Sinh thái Thủy sinh vật

6. Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

7.


Học phần do Bộ môn Nuôi thủy sản Nước mặn quản lý

1. Sản xuất giống và nuôi cá biển

2. Sản xuất giống và nuôi Giáp xác

3. Sử dụng và bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản

4. TTGT Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản Nước lợ mặn

5. Hình thái phân loại Giáp xác và Động vật thân mềm

6. Thực tập cơ sở chuyên ngành quản lý nguồn lợi thủy sản

7. Phương pháp nghiên cứu khoa học 


Các học phần Cao học

1. Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản nâng cao

2. Kỹ thuật nuôi Thức ăn sống

3. Sinh học Phát triển

4. Sinh lý - Sinh hóa dinh dưỡng Động vật Thủy sản

5. Nội tiết học

6. Quản lý sức khỏe Động vật Thủy sản

7. Quản lý Môi trường và Nguồn lợi Thủy sản

8. Khai thác và nuôi trồng thủy sảnNĂM HỌC 2012-2013
Học phần do bộ môn Sinh học Nghề cá quản lý

1. Mô phôi động vật thủy sản
2. Thực vật ở nước
3. Động vật không xương sống ở nước
4. Sinh thái thủy sinh vật
5. Sinh lý động vật thủy sản
6. Ngư loại
7. Di truyền và Chọn giống Thủy sản


Học phần do bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản quản lý

1. Phân loại Giáp xác và Động vật thân mềm
2. Dinh dưỡng trong Nuôi trồng Thủy sản
3. Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu
4. Qui hoạch và quản lý Nuôi trồng Thủy sản
5. Công trình và thiết bị trong Nuôi trồng Thủy sản
6. Thức ăn trong Nuôi trồng Thủy sản
7. Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt
8. Sản xuất giống và nuôi cá biển
9. Sản xuất giống và nuôi giáp xác
10. Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm
11. Sản xuất giống và trồng rong biển
12. Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt
13. Thực tập kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước lợ mặn
14. Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản
15. Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh
16. Khuyến ngư và phát triển nông thôn
17. Nuôi trồng Thủy sản 


Học phần thuộc bộ môn Quản lý Môi trường và Bệnh Thủy sản


1. Giáo dục bảo vệ môi trường
2. Miễn dịch học và ứng dụng trong Nuôi trồng Thủy sản

3. Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
4. Viễn thám và thông tin địa lý
5. Bệnh học thủy sản
6. Quản lý chất lượng nước trong Nuôi trồng thủy sản
7. Ô nhiễm môi trường nước
8. Quản lý tổng hợp Vùng ven bờ