Đóng
LIÊN HỆ
Đóng


Địa chỉ liên hệ:


Tầng 3 - Tòa nhà B3 - Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá - Viện Nuôi trồng thủy sản - Trường Đại học Nha Trang.

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Đình Chiểu, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Trưởng bộ môn: Lê Minh Hoàng. Điện thoại: 0915405811. Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Contact address:

Floor 3 - Building B3 - Department of Fisheries Biology - Institute of Aquaculture - Nha Trang University.

Address: 02 Nguyen Dinh Chieu street, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Vietnam.

Head of Department: Le Minh Hoang. Mobile phone: +84 915 405 811. Email: hoanglm@ntu.edu.vn
 
Đóng