Thông tin đào tạo
Đóng

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY THEO NĂM HỌC/HỌC KỲ


NĂM HỌC 2018 - 2019/Học kỳ I:

STT

Tên Học phần

Lớp

ĐCHP

ĐCCTHP

Giảng viên

1

Sản xuất giống và nuôi giáp xác

58NT1, 58NT2, 
58CNT

Xem

Xem

TS. Lục Minh Diệp


2

Kỹ thuật nuôi Thức ăn sống

CH2017NT

Xem

Xem

TS. Lục Minh Diệp

3

Sản xuất giống và nuôi cá biển

57NT1, 57NT2, 58NT1, 58NT2

Xem

Xem

TS. Ngô Văn Mạnh

4

Sản xuất giống và nuôi cá biển

58CNT

Xem

Xem

TS. Ngô Văn Mạnh

5

Sản xuất giống và trồng rong biển

57NT1, 57NT2, 58NT1, 58NT2

Xem

Xem

ThS. Phùng Thế Trung

6

Dinh dưỡng trong Nuôi trồng thủy sản

59NT1,
59NT2

Xem

Xem

TS. Phạm Đức Hùng

7

Sản xuất giống và nuôi Động vật thân mềm

57NT1, 57NT2, 58NT1, 58NT2

Xem

Xem

ThS. Vũ Trọng Đại

8

Thiết kế thí nghiệm và Xử lý số liệu

57BHTS

Xem

Xem

TS. Lê Anh Tuấn

9

Thực tập giáo trình Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản lợ mặn

57NT1, 57NT2

Xem

Xem

ThS. Châu Văn Thanh

10

Thức ăn trong Nuôi trông Thủy sản

58BHTS,
58CNT

Xem

Xem

ThS. Phạm Thị Khanh

 11 Sản xuất giống và nuôi giáp xác
57NT1, 57NT2
Xem
 Xem
 ThS. Trần Văn Dũng
 12  Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt 57NT1, 57NT2, 
58CNT
Xem
 Xem
 ThS. Đàm Bá Long
NĂM HỌC 2017 - 2018/Học kỳ II:

STT

Tên học phần

Lớp

Đề cương HP

ĐCCTHP

Giảng viên

1

Công trình và thiết bị NTTS

58NTTS1, 58NTTS2

Xem

Xem

Lương Công Trung

2

Công trình và thiết bị NTTS

58CNT

Xem

Xem

Phùng Thế Trung

3

Thức ăn trong NTTS

58NTTS1, 58NTTS2

Xem

Xem

Phạm Thị Khanh

4

Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh

56NTTS1,2

Xem

Xem

Phạm Thị Anh

5

Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

56NTTS1,2

Xem

Xem

Phạm Thị Anh

6

Di truyền và chọn giống thủy sản

57NTTS1, 57NTTS2

Xem

Xem

Nguyễn Văn Minh

7

TTGT Nuôi TS nước ngọt

56BHTS

Xem

Xem

Châu Văn Thanh

Đàm Bá Long

8

TTGT Nuôi TS nước mặn

57CNT

Xem

Xem

Châu Văn Thanh

Đoàn Xuân Nam

9

TTGT Nuôi hải sản

56BHTS

Xem

Xem

Châu Văn Thanh

10

Phương pháp Bố trí thí nghiệm và Xử lý số liệu

57QLNL

Xem

Xem

Phùng Thế Trung

 11  Thức ăn trong Nuôi trồng Thủy sản  58NTTS  Xem  Xem  Phạm Đức Hùng
 12  Dinh dưỡng trong Nuôi trồng Thủy sản  58NTTS  Xem  Xem  Phạm Đức Hùng
 13  Nuôi trồng Thủy sản  58QLTS  Xem
 Xem Trần Văn Dũng 
 14  Nuôi trồng Thủy sản
 57-58KTNN  Xem  Xem  Trần Văn Dũng
 15  TTGT Nuôi hải sản  56NTTS  Xem  Xem  Châu Văn ThanhNĂM HỌC 2017 - 2018/Học kỳ I:

STT

Tên học phần

Lớp

Đề cương chi tiết

Đề cương HP

Giảng viên

1

Con Người và môi trường

58.MARKT

xem

xem

Tôn Nữ Mỹ Nga

2

Con Người và môi trường

58.KT-1

xem

xem

Tôn Nữ Mỹ Nga

3

Con Người và môi trường

58.KT-3

xem

xem

Tôn Nữ Mỹ Nga

4

Con Người và môi trường

58.QTKD-2

xem

xem

Tôn Nữ Mỹ Nga

5

Con Người và môi trường

58.STH

xem

xem

Tôn Nữ Mỹ Nga

6

Con Người và môi trường

xem

xem

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

7

Công trình và thiết bị NTTS

57NT

xem

xem

Lương Công Trung

8

Động vật không xương sống ở nước

59NT

xem

xem

Trương Thị Bích Hồng

9

Mô Bệnh Học

xem

xem

Phạm Thị Hạnh

10

Mô và Phôi động vật thủy sản

NT17CNT

xem

xem

Đàm Bá Long

11

Ô nhiễm môi trường nước

xem

xem

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

12

Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu

56BHTS

xem

xem

Phùng Thế Trung

13

Quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng

xem

xem

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

14

Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt

56NT1

xem

xem

Đàm Bá Long
Lương Công Trung

15

Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt

56NT1

xem

xem

Đàm Bá Long
Lương Công Trung

16

Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt

57C.NTTS

xem

xem

Đàm Bá Long
Lương Công Trung

17

Sản xuất giống và trồng rong biển

56NT1

xem

xem

Phùng Thế Trung

18

Sản xuất giống và trồng rong biển

56NT2

xem

xem

Phùng Thế Trung

19

Sản xuất giống và trồng rong biển

57QLNL

xem

xem

Phùng Thế Trung

20

Thiết lập và quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước

56QLNL

xem

xem

Tôn Nữ Mỹ NgaNĂM HỌC 2016-2017/ Học kỳ 2:


       
1. Công trình và thiết bị NTTS - Lớp 56NT1, 56NT2, 57CNT - GVGD: Lương Công Trung
       2. Động vật không xương sống ở nước - Lớp 57QLNL - GVGD: Trương Thị Bích Hồng
       3. Động vật không xương sống ở nước - Lớp 8C.NT- GVGD: Trương Thị Bích Hồng
       4. Mô và Phôi của động vật thủy sản - Lớp 55NT1, 55NT2, 56BHTS - GVGD: Đàm Bá Long
       5. Phương pháp bố trí thí nghiệm & xử lý số liệu - Lớp 56 QLNL - GVGD: Phùng Thế Trung

NĂM HỌC 2016 - 2017/kỲ 1NĂM HỌC 2015-2016/ Kỳ II

1. Động vật không xương sống ở nước - 56MTNL - ThS Trương Thị Bích Hồng
2. Động vật không xương sống ở nước - 57CDN - ThS Trương Thị Bích Hồng
3. Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước - 56MTNL - ThS Trương Thị Bích Hồng
4. Chính sách và luật trong quản lý MT và NLTS - 55QLNL - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga
5. Công trình và thiết bị trong NTTS - 56CNT - TS Lương Công Trung
6. Giáo dục bảo vệ môi trường - 57NTTS1 - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
7. Giáo dục bảo vệ môi trường - 57NTTS2 - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
8. Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu - 56QLNL - ThS Phùng Thế Trung
9. Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản - 54NTTS - ThS Phạm Thị Anh
10. Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh - 55CNT - ThS Phạm Thị Anh
11. Khuyến ngư và phát triển nông thôn - 54NTTS - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga
12. Khuyến ngư và phát triển nông thôn - 55CNT - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga
13. Khuyến ngư và phát triển nông thôn - 55QLNL - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga
14. Di truyền và chọn giống thủy sản - 55NTTS1 - TS Nguyễn Văn Minh
15. Di truyền và chọn giống thủy sản - 55NTTS2 - TS Nguyễn Văn Minh

NĂM HỌC 2015-2016/ Kỳ I

1. Động vật không xương sống ở nước - lớp 56NTTS1 - ThS. Trương Thị Bích Hồng
2. Động vật không xương sống ở nước - lớp 56NT2 - ThS. Trương Thị Bích Hồng
3. Động vật không xương ở nước - lớp 56BHTS - ThS. Trương Thị Bích Hồng
4. Sản xuất giống và trồng rong biển - lớp 54NTTS - ThS. Phùng Thế Trung
5. Sản xuất gióng và nuôi thương phẩm cá nước ngọt - lớp 54NT - TS. Lương Công Trung
6. Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt - lớp 55CNT - TS. Lương Công TrungNĂM HỌC 2014-2015/Kỳ II
1. Động vật không xương sống ở nước - Lớp 56CNT- ThS Trương Thị Bích Hồng
2. Sinh lý động vật thủy sản  - Lớp 55CNT, 55NT1 và 55NT2 - ThS Phạm Phương Linh
3. Giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 56NT1 và 56NT2 - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

NĂM HỌC 2014-2015/Kỳ I

1. Động vật không xương sống ở nước - Lớp 55NTTS1 - ThS Trương Thị Bích HồngCÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY CHO NĂM HỌC 2013-2014

    1. Đng vật không xương sống ở nước - Lớp 54NTTS - ThS Trương Thị Bích Hồng
       2. Khuyến ngư và Phát triển Nông thôn - 52NTTS - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga
       3. Ô nhiễm Môi trường Nước - 52NTTS - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
       4. Sản xuất giống và nuôi Thủy sinh vật cảnh - 52NTTS - ThS Phạm Thị Anh 
       5. Giáo dục Bảo vệ môi trường - 55NTTS2 - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga 
       6. Nuôi thương phẩm cá nước ngọt - 53NTTS - ThS Phùng Thế Trung 
       7. Phương pháp Bố trí thí nghiệm và Xử lý số liệu - 53NTTS - ThS Phùng Thế Trung 
       8Sinh lý Động vật Thủy sản- 53NTTS-ThS Phạm Phương Linh
       9. Giáo dục Bảo vệ môi trường - 55NTTS1 - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi