CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN QUẢN LÝ

STT

Tên học phần

Số TC

1

Phân loại giáp xác và động vật thân mềm

2

2

Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản (NTTS)

2

3

Dinh dưỡng động vật thủy sản (BHTS)

3

4

Qui hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

2

5

Công trình và thiết bị trong nuôi trồng thủy sản

3

6

Di truyền và chọn giống thủy sản (NTTS/BHTS)

3

7

Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản (NTTS/BHTS)

3

8

Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt (NTTS/BHTS)

4 (3)

9

Sản xuất giống và nuôi cá biển (NTTS/BHTS)

3

10

Sản xuất giống và nuôi giáp xác (NTTS/BHTS)

3

11

Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm (NTTS/BHTS)

3

12

Sản xuất giống và trồng rong biển

2

13

Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

2

14

Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh

2

15

Thực tập giáo trình về nuôi trồng thủy sản (ngành BHTS)

4

16

Nuôi trồng thủy sản (ngành Quản lý NLTS, QLTS, KTNN)

3 (2)

17

Tiếng Anh chuyên ngành NTTS

2

18

Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu/Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu BHTS

3

19

Thực tập  Kỹ thuật nuôi thủy sản nước mặn, lợ

4

20

Thực tập Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt

4