Giới thiệu Bộ môn
Đóng

          
           GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản được hình thành từ năm 2017 với định hướng tập trung các hướng nghiên cứu và lĩnh vực đào tạo liên quan trực tiếp đến công tác quản lý sức khỏe vật nuôi. Theo đó, các chuyên môn về Bệnh học thủy sản, quản lý chất lượng môi trường nước và nguồn lợi thủy sản được tập trung và hình thành nên cơ sở nhân lực chinhLiên hệ:

Q. Trưởng Bộ môn. ThS. NCS. Trần Văn Phước
Điện thoại: 0905265931   email: phuoctv@ntu.edu.vn