Liên hệ Bộ môn
Đóng

Trưởng Bộ môn:

PGS. TS. Lại Văn Hùng. Email: hungdhts@gmail.com. Tel.: 0905127589.

Trạm nuôi biển Vũng Ngán:

ThS. Châu Văn Thanh. Email: vietanhchau@yahoo.com. Tel. 0905184702.

Dịch vụ giống cá biển:

ThS. Ngô Văn Mạnh. Email: manhuof@gmail.com. Tel.: 0914252987.