Công đoàn Viện NTTS
Đóng

Công đoàn bộ phận Khoa Nuôi trồng Thủy sản, nay là Viện NTTS, được thành lập vào tháng 8 năm 1966, cùng với việc thành lập Khoa Nuôi trông Thủy sản - Trường Đại học Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang. Công đoàn bộ phân Viện Nuôi trồng Thủy sản trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Nha trang. Công đoàn Viện NTTS đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thi đua phục vụ sự nghiệp.


Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam


Cờ lưu niệm do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng


Cờ lưu niệm do Công đoàn Trường Đại học Nha Trang tặng

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ viên chức và người lao động trong khoa.

2.    Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn bộ phận theo quy định của pháp luật.

3.    Phối hợp với Trưởng khoa tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức trong khoa; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với Trưởng khoa hoặc Ban chủ nhiệm khoa cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ viên chức và người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ viên chức và người lao động.

4.    Tổ chức vận động cán bộ viên chức và người lao động trong khoa thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tham gia quản lý Khoa, bộ môn, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5.      Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.


II. Cơ cấu tổ chức

Công đoàn bộ phận Viện Nuôi trồng thủy sản gồm có 64 đoàn viên ở 3 tổ công đoàn:

1.      Tổ công đoàn bộ môn Nuôi thủy sản Nước ngọt

2.      Tổ công đoàn bộ môn Nuôi thủy sản Nước lợ

3.      Tổ công đoàn bộ môn Nuôi thủy sản Nước mặn


III. Nhân sự Ban chấp hành

Ban chấp hành Công đoàn Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm:

1.      Chủ tịch: Lê Minh Hoàng

2.      Phó chủ tịch: Nguyễn Đắc Kiên

3.      Ủy viên: Phạm Thị Hạnh

Và các tổ trưởng công đoàn:

- Tổ công đoàn BM Nuôi thủy sản Nước ngọt: Nguyễn Thị Thúy

- Tổ công đoàn BM Nuôi thủy sản Nước mặn: Ngô Văn Mạnh

- Tổ công đoàn BM Nuôi thủy sản Nước lợ: Nguyễn Đắc Kiên.


Phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2013

Danh sách Công đoàn viên Viện Nuôi trồng Thủy sản