Các lĩnh vực NCKH tại Viện NTTS
Đóng

Sản xuất giống các đối tượng nuôi thủy sản có giá trị kinh tế


Sản xuất thức ăn công nghiệp phục vụ nuôi biển thân thiện với môi trường


Điều tra, khảo sát, đánh giá nguồn lợi và quản lý nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững


Tối ưu các biện pháp quản lý môi trường và bệnh thủy sản


Quản lý tốt đàn cá bố mẹ, bảo quản tinh các đối tượng nuôi thủy sản nhằm chủ động trong chiến lược di truyền và chọn giống thủy sản


Định hướng nghiên cứu của Viện NTTS
Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH