Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
Đóng

BÁO CÁO TẠI CÁC HỘI THẢO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 1. Nguyễn Lâm Anh (2016). Ảnh hưởng của các kịch bản nước biển dâng đến vùng nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long và nhận thức của người nuôi. Hội thảo Việt – Đài. 04/2016.
 2. Phạm Thị Anh (2015): Ảnh hưởng  của một số loại thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống của cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata) giai đoạn cá hương.1. Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Thủy sản lần VI tại Viện nghiên cứu thủy sản III.
 3. Hua Thi Ngoc Dung, Kieu Thi Ai Van, Nguyen Thi Bao Van, Le Thanh Cuong, Pham Quoc Hung (2015). The prevalence of Perkinsus spp. in undulated surf clams (Paphia undulate), hard clams (Meretrix lyrata), and otter shells (Lutraria rhynchaena) in Vietnam. International fisferies symposium 2015, Malaysia. 1-4/12/2015.
 4. Vu Trong Dai, Hreidar Thor Valtyson, 2015. Dynamic production model for stock assessment of Norway lobster Nephrops norvegicus in Iceland waters. Abstract book, The 5th International Fisheries Symposium. Penang, Malaysia.
 5. Nguyễn T. Thùy Giang, Pham Quốc Hùng (2015). Organic selenium and mannan oligosachride supplementation promotes shrimp growth and disease resistance to White spot syndrome virus. International fisheries symposium 2015, Malaysisa. 1-4/12/2015.
 6. Phạm Thị Hạnh (2015). Xác định mùa vụ sinh sản của cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787) bằng phương pháp mô học. Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VI được tổ chức tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3.
 7. Trương Thị Bích Hồng, Trần Văn Phước (2015). Dẫn liệu ban đầu về thành phần loài và mật độ sinh lượng động vật phù du ở hồ Đồng Nai 3, tỉnh Đăk Nông". Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Thủy sản lần VI tại Viện nghiên cứu thủy sản III.
 8. Phạm Phương Linh (2016). Chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis trong mùa vụ sinh sản. Hội thảo Việt – Đài. 04/2016.
 9. Ngô Văn Mạnh (2015). Những thành tựu trong nghiên cứu nuôi cá biển. Hội thảo Nam Trung Bộ. 12/2015.
 10. Nguyễn Tấn Sỹ (2015). Những tiến bộ trong nghiên cứu nuôi tôm he. Hội thảo Nam Trung Bộ. 12/2015.
 11. Lê Anh Tuấn (2015). Tổng hợp nhu cầu của địa phương/doanh nghiệp và đề xuất mô hình hợp tác nghiên cứu giữa các bên. Hội thảo Nam Trung Bộ. 12/2015.
 12. Tuan Le Anh (2015). A review of feeding practices and nutritional requirements of post-larval spiny lobsters. The 7th Regional Aquafeed Forum. Can Tho University, 20-23 October 2015.
 13. Trung, L. C., 2015. Effects of blue shrimp Litopenaeus stylirostris and goldlined rabbitfish Siganus lineatus monoculture and shrimp - rabbitfish polyculture on production and environmental condition. 5th International Fisheries Symposium. Penang, Malaysia 1st-4th December, 2015.
 14. Phan Văn Út (2016). Neobenedenia melleni và ngoại ký sinh trùng gây hại trên cá bớp nuôi tại Khánh Hòa. Hội thảo Việt – Đài. 04/2016.
 15. Minh T.T. Vu, Per M. Jepsen, Jørgensen O.G. Nielsen, Benni W. Hansen and Søren L. Nielsen (2015) Laboratory scale photobioreactor for high production of microalgae Rhodomonas salina used as food for intensive copepod cultures. Aquaculture Europe 2015, 20-23 October 2015, Rotterdam, The Netherlands.
 16. Per M. Jepsen, Guillaume Drillet, Tenaw G. Abate, Minh T.T. Vu, Søren L. Nielsen, Max Nielsen, Rasmus Nielsen and Benni W. Hansen (2015) Distribution and economic feasibility of the production of the calanoid Copepod Acartia tonsa (Dana) when produced in a Recirculated Aquaculture System. Aquaculture Europe, 20-23 October 2015, Rotterdam, The Netherlands.
 17. Dinh, V.K., and Stoks, R. (2015). Spatial-specific vulnerability of animals to contaminants under global warming: ERA in a changing world. Environmental Risk – Assessing and Managing Multiple Risks in a Changing World. 16-17 November 2015. Roskilde University, Roskilde, Denmark.
 18. Nguyễn Văn Minh, Ann-Elise Olderbakk Jordal , Louise Buttle, Lại Văn Hùng, Marit Espe  và Ivar Rønnestad (2015) Brain neuropeptide Y (NPY) expression in juvenile cobia (Rachycentron canadum). 5th International Fisheries Symposium. Penang, Malaysia 1st-4th December, 2015.
 19. Linh Pham, Ann-Elise Olderbakk Jordal, Minh Nguyen, Anh Pham, Ivar Rønnestad, “Effect of elevated temperature on Effects of Elevated Temperature on Appetite of Amphiprion ocellaris Juveniles - Poster presentation - at conference Eighth International Conference on Climate Change: Impacts & Responses (21-22/4/2016, tại Đại học Quốc gia Hà Nội).
Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH