Danh mục Sách đã được xuất bản
Đóng

Sách xuất bản trong năm 2015-2016
1. PGS.TS Nguyễn Đình Mão,
GS.TS. Vũ Trung Tạng, 2016. Sinh thái thủy sinh vật. Nhà xuất bản Nông NghiệpGhi chú:
Sách lưu hành tại Thư viện Viện NTTS

 (Đọc giả có nhu cầu sử dụng liên hệ cô Kim Anh 0905986835)


Sách xuất bản trong năm 2014-2015
1.
Lê Hoàng Thị Mỹ Dung, Phạm Quốc Hùng, 2015. Sinh học động vật thủy sản  thực hành - sinh học sinh sản và phát triển. Nhà xuất bản Nông Nghiệp

2. Lê Minh Hoàng, 2015. Bảo quản lạnh tinh trùng của một số đối tượng thủy sản. Nhà xuất bản Nông Nghiệp3. Lưu Thị Dung, Phạm Quốc Hùng, 2015. Giáo trình mô phôi học thủy sản. Nhà xuất bản Nông Nghiệp


Ghi chú: Sách lưu hành tại Thư viện Viện NTTS

 (Đọc giả có nhu cầu sử dụng liên hệ cô Kim Anh 0905986835)

Sách xuất bản trong năm 2013 - 2014
1. Phạm Quốc Hùng,
Nguyễn Tường Anh, Nguyễn Đình Mão, 2014. Hormon và sự điều khiển sinh sản ở cá. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Ghi chú: Sách lưu hành tại Thư viện Viện NTTS
(Đọc giả có nhu cầu sử dụng liên hệ cô Kim Anh 0905986835)Sách xuất bản trong năm học 2011 - 2012 1.        Lam Anh Nguyen, Hreidar Valtysson, 2012. Dynamic production model for shrimp stock assessment: A case study of Northern shrimp (Pandalus borealis Kroyer, 1838) in Hunafloi, Icelandic waters. LAP - Lambert Academic Publishing. ISBN: 9783659115646. 

2.        Phạm Quốc Hùng và Nguyễn Tường Anh, 2011. Sinh sản nhân tạo cá - Ứng dụng hormon steroid. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2011.

Ghi chú: Sách lưu hành tại Thư viện Viện NTTS
(Đọc giả có nhu cầu sử dụng liên hệ cô Kim Anh 0905986835)

Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH