Một số sản phẩm mang thương hiệu Viện NTTS
Đóng
Với bề dày truyền thống nghiên cứu khoa học lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản, đến nay thành tựu của Viện Nuôi trồng Thủy sản Trường Đại học Nha Trang gắn liền với các sản phẩm khoa học công nghệ sau:

Cá chim vây vàng
.


Cá chẽm


Qui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm heQui trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trắm cỏ


Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH