Liên kết website
Minimize

Cán bộ phụ trách đào tạo
sau đại học tại Khoa, Viện


Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0911409979
Email:  tuongnv@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Điện thoại: 0918010755
Email: minhnv@ntu.edu.vn

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0931625879
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Viện KH&CN Khai thác TS

TS. Nguyễn Trọng Lương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0984150656
Email: luongnt@ntu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0908863088
Email:  vuhv@ntu.edu.vn

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0349791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Lê Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0905465811
Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0901905679
Email:  thuthuy@ntu.edu.vn

  
Các chương trình đào tạo Thạc sĩ
Minimize

Danh mục học phần tương đương và thay thế của các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Phân công bộ môn quản lý học phần trình độ thạc sĩ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình dành cho khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014 (đợt 1)

1. Nuôi trồng thủy sản 

2. Khai thác thủy sản

3. Công nghệ sinh học

4. Công nghệ thực phẩm

5. Công nghệ chế biến thủy sản

6. Công nghệ sau thu hoạch

7. Kỹ thuật cơ khí

8. Kỹ thuật cơ khí động lực

9. Kinh tế nông nghiệp

10. Quản trị kinh doanh

-------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2012

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2011

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2009 và 2010