Nhân sự
Minimize

TT.

Họ và tên cán bộ

Nhiệm vụ

Mô tả

1

Đặng Xuân Phương

Trưởng Phòng ĐTSĐH

phuongdx@ntu.edu.vn


Phụ trách chung

-          Tổ chức thực hiện các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch phát triển

-          Tham gia lập và triển khai kế hoạch phát triển đào tạo SĐH.

-          Lập, triển khai kế hoạch công tác năm, học kỳ, tháng.

Công tác khác

-          Thường trực công tác tuyển sinh, báo cáo.

-          Trực tiếp thực hiện công tác phản biện độc lập LATS.

-          Hợp tác, đối ngoại.

-          Phụ trách hệ thống quản lý công việc của phòng (Asana) và Hòm thư góp ý.


Quy chế - Quy định

-          Xây dựng và định kỳ bổ sung, hoàn thiện Quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trên cơ sở Quy chế của Bộ và các quy định của nhà nước.

-          Tham gia với các đơn vị trong trường xây dựng hệ thống quy định đào tạo có liên quan.

-          Phổ biến các quy định về đào tạo SĐH đến các đối tượng liên quan.

Phát triển chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng

-          Phát triển và cập nhật CTĐT.

-          Tổ chức thẩm định CTĐT.

-          Tham gia kiểm định CTĐT.

Công tác khác

-          Thực hiện và điều hành các công việc thường xuyên của phòng.

-          Công việc do Trưởng phòng ủy quyền xử lý.

2

Nguyễn Thị Thu Nga

Chuyên viên

ngantt@ntu.edu.vn

0914217227

Tuyển sinh (1)

-          Lập kế hoạch, thông báo tuyển sinh.

-          Ban hành, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

-          Tổ chức ôn tập tuyển sinh.

-          Xác minh bằng tốt nghiệp đại học.

-          Hệ thống thông tin tuyển sinh.

Mở ngành đào tạo và liên kết đào tạo trong nước

-          Hướng dẫn khoa/viện đào tạo lập hồ sơ mở ngành đào tạo ThS, TS.

-          Làm thủ tục mở ngành.

-          Lập Đề án liên kết đào tạo với đối tác trong nước.

Quản lý đào tạo tiến sĩ

-          Quản lý các CTĐT tiến sĩ.

-          Tổ chức đào tạo các học phần ở trình độ tiến sĩ và các học phần bổ sung.

-          Giao hướng nghiên cứu, đề tài luận án, chuyên đề tiến sĩ.

-          Thành lập hội đồng đánh giá đề cương nghiên cứu, tiểu luận tổng quan, các chuyên đề tiến sĩ và đề tài LATS các cấp.

-          Nghiên cứu khoa học của NCS.

-          Hợp đồng giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá LA, CĐTS, TLTQ.

-          Tốt nghiệp TS.

-          Hồ sơ NCS, cơ sở dữ liệu đào tạo NCS.

-          Dữ liệu văn bằng NCS tốt nghiệp.

-          Quản lý nhóm NCS: ntuphd@googlegroups.com

-          Đề án 911.

-          Lý lịch khoa học của GV tham gia đào tạo NCS.

-          Gán, thông báo và theo dõi học phí và kinh phí bổ sung của NCS.

Công tác khác

-          Phụ trách chung việc xác nhận hoạt động đào tạo của GV.

-          Lưu trữ các tài liệu và văn bản trong phạm vi công tác.

-          Xây dựng quy trình và biểu mẫu công việc do cá nhân phụ trách.

-          Đưa thông tin trong phạm vi công tác lên trang web.

-          Công việc phát sinh do Trưởng phòng giao.

3

Trần Thị Thu

Chuyên viên

thutt@ntu.edu.vn

saudaihoc@ntu.edu.vn

0973063197

Quản lý đào tạo thạc sĩ (1)

-          Quản lý các CTĐT thạc sĩ.

-          Lập kế hoạch khung đào tạo ThS.

-          Lập thời khóa biểu học kỳ.

-          Kế hoạch thỉnh giảng, hợp đồng thỉnh giảng.

-          Phần mềm đào tạo: nhập dữ liệu về GV, HV và học phần; xác nhận điểm cấp 2.

-          Học vụ: tiếp nhận, xét tạm dừng tiến độ học tập, kỷ luật, chuyển ngành, chuyển lớp, xác nhận kế hoạch đào tạo, …

-          Lý lịch khoa học của GV giảng dạy cao học.

-          Gán, thông báo và theo dõi học phí và kinh phí bổ sung của HV.

Tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 và B2 (Khung Châu Âu)

-          Tổ chức ôn tập.

-          Tổ chức thi.

-          Xét đạt tiêu chuẩn.

-          Quản lý và cấp giấy chứng nhận.

-          Hệ thống thông tin thi TA B1, B2.

Công tác văn thư, lưu trữ

-          Tiếp nhận, quản lý và phân luồng xử lý các văn bản từ Giám hiệu chuyển tới.

-          Kiểm tra trước khi ký ban hành và quản lý các văn bản của phòng.

-          Lưu trữ các tài liệu, hồ sơ đào tạo đã hoàn thành.

Quản lý tài sản của phòng

-          Trang thiết bị của trường và đơn vị.

-          Mua sắm, quản lý văn phòng phẩm.

-          Quản lý Quỹ phòng.

Công tác khác

-          Lưu trữ các tài liệu và văn bản trong phạm vi công tác

-          Xây dựng quy trình và biểu mẫu công việc do cá nhân phụ trách

-          Đưa thông tin trong phạm vi công tác lên trang web

-          Công việc phát sinh do Trưởng phòng giao

4

Đặng Văn Tiên

Chuyên viên

tiendv@ntu.edu.vn

0987531713

Quản lý đào tạo thạc sĩ (2)

(Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế)

-          Tiếp nhận và thẩm tra chứng chỉ ngoại ngữ của HV để xét giao đề tài

-          Giao, theo dõi thực hiện đề tài LVThS: đổi đề tài, điều chỉnh tên đề tài, thay đổi người hướng dẫn, gia hạn thời gian thực hiện LVTS, lập danh sách học viên nộp luận văn trễ hạn.

-          Tiếp nhận Hồ sơ bảo vệ luận văn của HV.

-          Thành lập HĐ đánh giá luận văn ThS.

-          Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đánh giá LVThS.

-          Hợp đồng hướng dẫn LV, tham gia Hội đồng đánh giá LVThS.

-          Lý lịch khoa học của GV tham gia hướng dẫn LVThS.

-          Tham gia tổ chức thi kết thúc học phần.

-          Quản lý bảng điểm (bản chính, bao gồm bảng điểm bổ sung kiến thức).

-          Phần mềm đào tạo: nhập điểm học phần, luận văn.

Liên kết đào tạo tại Trường

-          Lập Đề án liên kết đào tạo với đối tác trong nước tại trường

-          Quản lý liên kết đào tạo với cơ sở đào khác tại Trường.

-          Tổ chức các lớp bồi dưỡng, chuyên đề tại Trường.

Quản lý đào tạo thạc sĩ (3)

-          Tổ chức thi kết thúc học phần.

-          Quản lý và bảo mật đề thi kết thúc học phần.

-          Học vụ: cấp bảng điểm, chứng nhận học viên, chứng nhận tốt nghiệp, cấp chứng chỉ học phần

-          Tiếp nhận và kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ, bài báo của HV để xét TN

-          Xét tốt nghiệp, buộc thôi học HV quá hạn đào tạo.

-          Làm thủ tục xin cấp phôi bằng, in và quản lý bằng ThS, TS; quản lý sổ cấp bằng ThS, TS.

-          Tổ chức lễ tốt nghiệp.

-          Báo cáo, thống kê số liệu đào tạo định kỳ.

-          Dữ liệu văn bằng HV tốt nghiệp.

Công tác khác

-          Đảm bảo chất lượng/kiểm định chất lượng.

-          Lưu trữ các tài liệu và văn bản trong phạm vi công tác.

-          Xây dựng quy trình và biểu mẫu công việc do cá nhân phụ trách.

-          Đưa thông tin trong phạm vi công tác lên trang web.

-          Công việc phát sinh do Trưởng phòng giao.

5

Hoàng Hà Giang

Chuyên viên

gianghh@ntu.edu.vn

postgraduate@ntu.edu.vn

0937230661

Tuyển sinh (2)

-          Quảng bá tuyển sinh.

-          Tham gia tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

-          Tổ chức bổ sung kiến thức.

-          Hệ thống thông tin bổ sung kiến thức.

Quản lý đào tạo thạc sĩ (2)

(Các ngành: Nuôi trồng TS, Khai thác TS, KT Cơ khí, KT Cơ khí động lực, CN Sinh học, CN Thực phẩm, CN Sau thu hoạch, CN Chế biến thủy sản, Công nghệ thông tin, Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu, Quản trị kinh doanh và du lịch, Quản lý thủy sản)

-          Giao, theo dõi thực hiện đề tài LVThS: đổi đề tài, điều chỉnh tên đề tài, thay đổi người hướng dẫn, gia hạn thời gian thực hiện LVTS, lập danh sách học viên nộp luận văn trễ hạn.

-          Tiếp nhận đơn bảo vệ luận văn và kiểm tra hình thức luận văn của HV.

-          Thành lập HĐ đánh giá luận văn ThS.

-          Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đánh giá LVThS.

-          Hợp đồng hướng dẫn LV, tham gia Hội đồng đánh giá LVThS.

-          Tiếp nhận và kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ để xét giao đề tài.

-          Lý lịch khoa học của GV tham gia hướng dẫn LVThS.

-          Tham gia công tác đề thi, tổ chức thi kết thúc học phần.

-          Quản lý bảng điểm (bản chính, bao gồm bảng điểm bổ sung kiến thức).

-          Phần mềm đào tạo: nhập điểm học phần, luận văn.

Quản lý đào tạo thạc sĩ (4)

-          Quản lý hồ sơ học viên.

-          Quản lý học tập của học viên.

-          Cơ sở dữ liệu đào tạo thạc sĩ.

-          Xây dựng hệ thống tài liệu về đào tạo SĐH.

Liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài

-          Tham gia lập Đề án đào tạo được tài trợ.

-          Tương tự Quản lý đào tạo thạc sĩ (1) và theo yêu cầu cụ thể của Dự án.

Công tác khác

-          Phụ trách trang web của khoa và fanpage.

-          Phụ trách dữ liệu tại www.box.comwww.dropbox.com; hệ thống Elearning.

-          Quản lý Sổ nghỉ phép.

-          Quản lý Sổ chấm công.

-          Lưu trữ các tài liệu và văn bản trong phạm vi công tác.

-          Xây dựng quy trình và biểu mẫu công việc do cá nhân phụ trách.

-          Đưa thông tin trong phạm vi công tác lên trang web.

-          Công việc phát sinh do Trưởng phòng giao.