Biểu mẫu dành cho học viên cao học
Minimize
I. Biểu mẫu dành cho quá trình học các học phần:

1. Mẫu đơn đăng ký học phần (dành cho CBVC trường ĐHNT)

2. Phiếu đăng ký học phần (đăng ký thêm)


3. Đơn đăng ký học lại học phần


4. Đơn xin thay đổi học phần (đăng ký lại)

5. Đơn xin hủy đăng ký học phần

6. Đơn miễn học và thi học phần Triết học

7. Đơn xin hoãn thi

8. Đơn xin chuyển lớp học phần

9. Đơn xin nghỉ học tạm thời

10. Đơn xin tiếp tục học

11. Đơn xin đổi ngành đào tạo

12. Đơn xin chuyển cơ sở đào tạo

13. Đơn xin tiếp nhận học viên và bảo lưu kết quả học tập

14. Đơn xin phúc khảo kết quả thi học phần


II. Biểu mẫu dành cho quá trình thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ:

1.  Hướng dẫn làm Đề cương luận văn thạc sĩ, Mẫu đề cương

2. Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ

3. Đơn xin đổi người hướng dẫn luận văn thạc sĩ

4. Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ


6. Đơn xin gia hạn thực hiện luận văn thạc sĩ

III. Biểu mẫu dành cho Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ:

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

2Lý lịch khoa học của học viên

3. Bản giải trình chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

4. Bản trả lời câu hỏi của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

5. Phụ lục 3: Các biểu mẫu luận văn thạc sĩ

6. Phụ lục 5: Các biểu mẫu đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ


Mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng thạc sĩ