Liên kết website
Minimize

Cán bộ phụ trách đào tạo
sau đại học tại Khoa, Viện


Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0911409979
Email:  tuongnv@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Điện thoại: 0918010755
Email: minhnv@ntu.edu.vn

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0931625879
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Viện KH&CN Khai thác TS

TS. Nguyễn Trọng Lương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0984150656
Email: luongnt@ntu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0908863088
Email:  vuhv@ntu.edu.vn

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0349791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Lê Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0905465811
Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0901905679
Email:  thuthuy@ntu.edu.vn

  
Lịch học
Minimize

Hướng dẫn học viên truy cập website 

- Đăng nhập

- Kế hoạch học tập

- Đăng ký môn học - Xem thời khóa biểu

Cao học khóa 2019

LỊCH HỌC KHỐI KỸ THUẬT CH2019(2)

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

Giáo viên

Thời gian
(Phòng học NDN-101)

Lịch thi

1

POS501

Triết học

3

ThS. Ngô Văn An

T7,CN

Tiết 1-8

02/11 - 17/11/2019

14h 04/01/2020

2

BUA521

Khoa học quản lý

2

PGS. Nguyễn Thị Kim Anh

T7,CN

Tiết 1-8

30/11 - 08/12/2019

08h 04/01/2020

3

BUA519

Nghệ thuật lãnh đạo

2

TS. Hà Việt Hùng

T7,CN

Tiết 1-8

14/12 - 22/12/2019

08h 05/01/2020


LỊCH HỌC KHỐI KINH TẾ CH2019(2)

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

Giáo viên

Thời gian
(Phòng học NDN-102)

Lịch thi

Ghi chú

1

POS502

Triết học

4

TS. Nguyễn Hữu Tâm

T7,CN

Tiết 1-8

02/11 - 24/11/2019

14h 04/01/2020

 

2

ECS505

Kinh tế vi mô nâng cao

2

TS. Võ Văn Diễn

T7,CN

Tiết 1-8

30/11 - 08/12/2019

08h 04/01/2020

QTKD + KTPT

2

BUA521

Khoa học quản lý

2

Ghép cùng khối kỹ thuật

T7,CN

Tiết 1-8

30/11 - 08/12/2019

08h 04/01/2020

QLKT

3

ECS506

Kinh tế vĩ mô nâng cao

2

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh

T7,CN

Tiết 1-8

14/12 - 22/12/2019

08h 05/01/2020

 


Học viên xem hướng dẫn trên


Cao học khóa 2018


Cao học khóa 2017


Cao học khóa 2016