Ôn tập
Minimize

+ Năm 2019 (đợt 1)

Lịch ôn tập thi Cao học (file đính kèm), 
Lệ phí môn Toán, Tiếng Anh: 1,3 trđ/môn; môn Cơ sở: 1,2 trđ/môn.

+ Năm 2018

Lịch ôn tập (file đính kèm)  Lưu ý có thay đổi 

+ Năm 2017

- LỊCH ÔN TẬP CAO HỌC - MÔN CƠ SỞ   

+ NĂM 2016

+ Đề thi năm 2016 (Toán, Tiếng Anh, Hóa sinh học, Sinh lý động vật thủy sản, Sức bền vật liệu, CN chế tạo ngư cụ, Kinh tế học)
+ Đáp án thi năm 2016 (Toán, Tiếng Anh, Hóa sinh học, Sinh lý động vật thủy sản, Sức bền vật liệu, CN chế tạo ngư cụ, Kinh tế học)

NĂM 2015

+ Đề thi năm 2015 (Toán, Tiếng Anh, Hóa sinh, Sinh lý động vật thủy sản, Sức bền vật liệu, Kinh tế học)
+ Đáp án thi năm 2015 (Toán, Tiếng Anh, Hóa sinh, Sinh lý động vật thủy sản, Sức bền vật liệu, Kinh tế học)

+ Dạng thức đề thi, đề thi mẫu và đáp án môn Toán cao cấp
+ Dạng thức đề thi, đề thi mẫu và đáp án môn thi tiếng Anh 

NĂM 2014
+ Đề thi năm 2014 (Toán, Tiếng Anh, Cơ chất lỏng, Hóa sinh, Sinh thái, Sức bền vật liệu, Kinh tế học)
+ Đáp án thi năm 2014 (Toán, Tiếng Anh, Cơ chất lỏng, Hóa sinh, Sinh thái, Sức bền vật liệu, Kinh tế học)

NĂM 2013

Đề thi năm 2013 (Toán, Anh văn, Cơ chất lỏng, Hóa sinh, Sinh thái, Sức bền vật liệu, Kinh tế học)

NĂM 2012
+ Đề thi năm 2012 (Toán, Tiếng Anh, Cơ sở Kinh tế, Cơ sở Khai thác, Cơ sở kỹ thuật tàu thủy, Cơ sở CNSTH, Cơ sở Nuôi trồng)

+ Đáp án thi năm 2012 (Toán, Tiếng Anh, Cơ sở Kinh tế, Cơ sở Khai thác, Cơ sở kỹ thuật tàu thủy, Cơ sở CNSTH, Cơ sở Nuôi trồng)

  
Đề cương ôn tập (dùng cho khóa tuyển sinh năm 2015 trở đi)
Minimize