Xem điểm tiếng Anh
Đóng
Học viên xem điểm
Nhập SBD/ Mã học viên/ CMND:
  
Ngoại ngữ
Đóng

 Đã có điểm thi tiếng Anh B1, B2 thi ngày 18/08/2019, Học viên nộp đơn phúc khảo trước ngày 03/09/2019 tại VP SĐH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KẾ HOẠCH THI TIẾNG ANH B1, B2 NĂM 2019

Đợt thi

Ngày thi

Địa điểm

Cấp độ

1

10/03/2019

Trường Đại học Nha Trang

B1

2

18/08/2019

Trường Đại học Nha Trang

B1, B2

3

06/10/2019 Trường Đại học Nha Trang
     B1


Ghi chú
: Tùy theo nhu cầu của học viên, Trường sẽ bố trí các đợt thi bổ sung (nếu cần).

               Học viên đăng ký dự thi tại Văn phòng Khoa Sau đại học trước ngày thi 7 ngày (Ms Thu: 0932 750 197)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đề cương ôn tập B1                        Đề cương ôn tập B2 TOPICS FOR SPEAKING TEST B1

Mẫu đơn phúc khảo điểm thi           Mẫu danh sách đăng ký thi (theo nhóm lớp)      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quy định trình độ Ngoại ngữ của học viên cao học Trường ĐH Nha Trang
Chi tiết tại Điều 25, khoản 2 của Quy định.

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Quy định công tác tổ chức thi tiếng Anh B1, B2 của trường Đại học Nha Trang

Phu luc III - KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 VÀ B2 CỦA KHUNG CHÂU ÂU 

Phụ lục IV - DẠNG THỨC ĐỀ THI NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ B1 CỦA KHUNG CHÂU ÂU