Menu Tổ chức
Minimize
  
Chi bộ
Minimize

Chi bộ khoa Xây dựng thành lập cùng với sự thành lập của khoa Xây dựng, 


Danh sách Đảng viên trong Khoa:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Email

1

Phạm Bá Linh

BM KT xây dựng

linhpb@ntu.edu.vn

2

Nguyễn Thắng Xiêm

Bí thư

BM CS xây dựng

Xiemnt@ntu.edu.vn

3

Lê Văn Bình

BM CS xây dựng

binhlv@ntu.edu.vn

4

Dương Đình Hảo

BM Cơ kỹ thuật 

dinhhao@ntu.edu.vn

5 Dương Tử Tiên   BM CS xây dựng
tiendt@ntu.edu.vn

6

Phạm Xuân Tùng

BM KT xây dựng

tungpx@ntu.edu.vn

7 Bạch Văn Sỹ   BM KT xây dựng
bachsy@ntu.edu.vn
8 Lê Thanh Cao  Ủy viên BM KT xây dựng
caolt@ntu.edu.vn
9 Mai Nguyễn Trần Thành   BM CS xây dựng thanhmnt@ntu.edu.vn
10 Trần Hưng Trà Phó bí thư
BM Cơ kỹ thuật

thtdhts@gmail.com

 11  Lê Nguyễn Anh Vũ   BM Cơ kỹ thuật  vulna@ntu.edu.vn
 12  Lê Quốc Thái   BM KT xây dựng   thailq@ntu.edu.vn