Đăng ký đổi mới Phương pháp giảng dạy
Đóng
Năm học 2012 - 2013


 Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

- Ths. Phạm Bá Linh
- Ks. Lê Thanh Cao
- Ks. Bạch Văn Sỹ
- Ths. Trần Quang Huy
- Ks. Lê Thái Sơn
 
            Bộ môn Cơ học - Vật liệu

            - Ts. Nguyễn Thắng Xiêm
            - Ths. Lê Nguyễn Anh Vũ
            - Ts. Dương Tử Tiên
            - Ks. Dương đình Hảo

 
 

Năm học 2013 - 2014

Học kỳ I
 Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

- Ths. Phạm Bá Linh
- Ks. Lê Thanh Cao
- Ths. Bạch Văn Sỹ  
- Ths. Trần Quang Huy
- Ks. Phạm Xuân Tùng
- Ks. Hồ Chí Hận
             Bộ môn Cơ kỹ thuật

             - Ts. Trần Hưng Trà
             -
             -
             -               Bộ môn Cơ sở Xây dựng

               -
               -
               -
               -Học kỳ II
 Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

- Ths. Phạm Bá Linh
- Ks. Phạm Xuân Tùng

             Bộ môn Cơ kỹ thuật

             -
             -

               Bộ môn Cơ sở Xây dựng

               -
               -

Năm học 2014 - 2015

Học kỳ I
 Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

- Ths. Phạm Bá Linh
- Ths. Trần Quang Huy             Bộ môn Cơ kỹ thuật

                  Bộ môn Cơ sở Xây dựng
    Ghi chú: bấm chọn tên giảng viên để tải xuống nội dung đổi mới PPGD.