TinBai
Đóng
Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2019-2020 Phòng Đào Tạo 03/06/2019 3:16:53 CH
 Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
KHÓA 60 (NHẬP HỌC THÁNG 8/2018) CHÚ Ý! Phòng Đào Tạo 04/09/2018 4:46:15 CH
 Lịch học tuần đầu tiên và các điều cần chú ý thực hiện!
Khung thời gian và kế hoạch đào tạo NH 2018-2019 Phòng Đào Tạo 23/08/2018 4:36:04 CH
 Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
Khung thời gian kế hoạch đào tạo NH 2017-2018 và của Phòng Đào tạo Đại học Phòng Đào Tạo 17/05/2017 11:21:35 SA
 Phân bổ thời gian đào tạo và các ngày lễ trong năm
Lịch thi lại HK 2/2017-2018 Phòng Đào Tạo 15/05/2017 8:41:51 SA
 Danh sách thi xem trên hệ thống quản lý đào tạo
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI Dao Tao 28/12/2011 3:00:20 CH
 Mục tin này cung cấp các thông tin bao gồm: Thời khóa biểu, lịch thi các học kỳ, biểu đồ khóa học và kế hoạch công tác tốt nghiệp cho HSSV.