I. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo II. Văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ
    4. Thông tư 85 về hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án KHCN được NSNN có hỗ trợ và có thu hồi kinh phí.
    5. Thông tư 55 về Hướng dẫn định mức xây dựng,phân bổ dự toán vả quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
    6. Thông tư liên tịch số 93 về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
    7. Thông tư 12 Quy định quản lý các Nhiệm vụ khoa học theo nghị định thư + Phụ lục
    8. Thông tư 07 Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ KH& CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước + Phụ lục
    9. Thông tư liên tịch 22 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án SXTN được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 
  10. Thông tư liên tịch 27 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước + Tóm tắt thông tư liên tịch 27