1. Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản đến năm 2020.
    7. Nghị định 80 về doanh nghiệp KHCN.
 
  8. Nghị định 23 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia
    9. Luật Khoa học và Công nghệ 2013
   10. Nghị định 99 Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
   11. Nghị định 08 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
   
12. Nghị định 13 của Chính phủ ban hành điều lệ sáng kiến
   13. Luật chuyển giao công nghệ
    14. Nghị định 120 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ