Pháp chế
Minimize
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
793/KH-ĐHNT  19/11/2019   Kế hoạch Công tác pháp chế năm học 2019-2020
792/KH-ĐHNT  19/11/2019   Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giáo dục
762/KH-ĐHNT  11/11/2019   Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020
 699/KH-ĐHNT 14/12/2018   - Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2018
 - Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2018

561/KH-ĐHNT  16/10/2018   Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019
 555/TB-ĐHNT 10/10/2018   Thông báo về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
746/QĐ-ĐHNT  27/6/2018   Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nha Trang
 218/TB-ĐHNT 12/4/2018   Quy định viết tắt tên các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Nha Trang
744/QĐ-ĐHNT  22/12/2017  - Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2017
- Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2017

 662/KH-ĐHNT 14/11/2017   Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2017-2018
 834/QĐ-ĐHNT 11/09/2017   Quy định quản lý và sử dụng bảng tên đối với CCVC của Trường ĐH Nha Trang
 415/QĐ-ĐHNT
 04/05/2017  Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trong Trường ĐH Nha Trang
748/QĐ-ĐHNT 12/12/2016   Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2016
- Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2016;
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập;
Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
278/QĐ-ĐHNT   04/04/2016
 Quy định về việc sử dụng hộp thư điện tử có tên miền ntu.edu.vn
720/BC-ĐHNT
 09/12/2015  Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
 1053/KH-ĐHNT 12/11/2015  Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2015
- Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2015;
- Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập;
- Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
 580/QĐ-BGDĐT 26/02/2015  Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục
 3878/BGDĐT- PC    
24/07/2014  Hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học        
 27/2012/NĐ-CP 06/04/2012   Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
 01/2011/TT-BNV 19/01/2011  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính