Enter Title
Đóng
          Phân Công nhiệm vụ đối với từng viên chức, nhân viên trong Phòng

1. Đ/c Nguyễn Vĩnh Trung (CV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm, điều động CBVC trong trường;

- Làm thủ tục, theo dõi, quản lý các loại hợp đồng lao động, HĐLV;

- Công tác chức danh nghề nghiệp;

- Cập nhật phần mềm quản lý cán bộ các nội dung được phân công (tuyển dụng, tập sự, điều động, bổ nhiệm, hợp đồng, chức danh nghề nghiệp,...);

- Tham gia soạn thảo các văn bản chỉ đạo và quản lý về tổ chức, nhân sự, chức danh nghề nghiệp, các văn bản báo cáo có liên quan đến đội ngũ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

2. Đ/c Trịnh Ngọc Hà (CV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Theo dõi và thực hiện các công việc thuộc về chế độ: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, thăm hỏi, hiếu hỷ, bảo hộ lao động, chế độ độc hại, tham quan du lịch và nghỉ hưu cho CBVC trong trường;

- Thực hiện nghiệp vụ các loại hình bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTM, phục vụ CBVC trong trường;

-  Quản lý hồ sơ giấy của CBVC trường;

- Cập nhật phần mềm quản lý cán bộ các nội dung được phân công (tiền lương, bảo hiểm, chế độ chính sách, hưu trí, chuyển công tác, thôi việc,...);

- Tham gia biên soạn các văn bản chỉ đạo và quản lý về chế độ, chính sách, bảo hiểm, hiếu, hỷ và tham quan, du lịch phục vụ CBVC trong trường.

            - Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. Đ/c Nguyễn Thái Thu Thủy (CV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách công tác thi đua khen thưởng;

- Chuyên trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức;

- Cập nhật phần mềm quản lý cán bộ các nội dung được phân công (thi đua, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng CBVC, bằng cấp, học vi,...);

- Tham gia biên soạn văn bản chỉ đạo và quản lý công tác thi đua và đào tạo bồi dưỡng CBVC, Lập các biểu bảng thống kê về nhân sự

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

4. Đ/c Phạm Thanh Bình (CV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách Thư ký Văn phòng Đảng ủy;

- Chuyên trách công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật lao động;

- Thực hiện nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở;

- Theo dõi, quản lý tài sản, phụ trách văn phòng phẩm của Phòng;

- Tham gia biên soạn các văn bản chỉ đạo và nghiệp vụ thanh, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, quy chế dân chủ, kê khai tài sản trong trường.

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5. Đ/c Phạm Ngọc Bích (CV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách Thư ký văn phòng Giám hiệu;

- Công tác tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của Nhà trường;

- Kiểm tra giám sát thực hiện các quy định của Trường, chế độ chính sách của Nhà nước;

- Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản, trình Giám hiệu ký ban hành;

- Hỗ trợ dịch thuật và soạn thảo các văn bản bằng tiếng Anh;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6. Phạm Thị Thu (CV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách công tác pháp chế;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác kiểm tra kỷ luật lao động;

- Theo dõi hoạt động của xe ô tô công vụ;

- Lập định mức giảng dạy của CBGD, kiểm tra định mức làm việc của VCGD;

- Thực hiện cập nhật thông tin trên webite của Phòng;

- Công tác văn thư của Phòng;

- Tham gia biên soạn các văn bản chỉ đạo và nghiệp vụ thanh, kiểm tra, kê khai tài sản trong trường.

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7. Trần Thị Long (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách Thư ký Văn phòng Công đoàn;

- Chuyên trách công tác Thi đua khen thưởng khối các trường chuyên nghiệp;

- Công tác thanh tra, kiểm tra kỷ luật lao động;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

8. Lê Thị Hải Yến (CV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Chuyên trách Thư ký Văn phòng Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

9. Lê Hồng Phong (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Văn thư Trường;

- Trực điện thoại tổng đài;

- Quản lý thiết bị văn phòng phục vụ chung cho khu hành chính (máy photo);

- Kiểm tra thể thức văn bản hành chính;

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến;

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác văn thư;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

10. Trần Thị Thanh Hà (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý các phòng làm việc của Giám hiệu;

- Phục vụ lễ tân, quản lý và điều phối phòng họp phục vụ hội nghị, hội thảo, tiếp khách của Nhà trường;

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác lễ tân;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

11. Lê Ngọc Luân (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0598;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

12. Nguyễn Xuân Trường (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0773;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

13. Vũ Văn Duy (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0810;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;

14. Pham Văn Dũng (NV), đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:

- Quản lý vận hành xe công vụ 79C-0484;

- Bảo dưỡng, bảo hiểm xe định kỳ;

- Các công việc khác do Trưởng phòng phân công;