Pháp chế
Đóng
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
748/ QĐ-ĐHNT 12/12/2016   Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2016
- Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2016;
Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập;
Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
 447/QĐ-ĐHNT 15/6/2016   Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nha Trang
278/QĐ-ĐHNT   04/4/2016
 Quy định về việc sử dụng hộp thư điện tử có tên miền ntu.edu.vn
 Danh sách địa chỉ email (cập nhật đến ngày 11/4/2016)
 Danh sách các nhóm email (cập nhật đến ngày 11/4/2016)
720/BC-ĐHNT
 09/12/2015  Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
 1053/KH-ĐHNT  12/11/2015  Kế hoạch thực hiện công tác kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của công chức, viên chức Trường ĐHNT năm 2015
- Mẫu Bản kê khai TSTNCN năm 2015;
- Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập;
- Thông tư 08/2013/TT-TTCP Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
 720/TB-ĐHNT 02/12/2014
 Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2014
290/QĐ-ĐHNT
 14/03/2012  Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác phòng chống tham nhũng năm 2012 của Trường Đại học Nha Trang
 01/2011/TT-BNV  19/01/2011  Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính