Thi đua Khen thưởng
Đóng
 
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
 370/TB-ĐHNT 21/6/2017
 Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2016-2017 và tổ chức Hộ nghị CBVC năm học 2017-2018
 700/TB-ĐHNT 21/11/2016   Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2016-2017
 324/TB-ĐHNT 30/5/2016  Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2015-2016 và tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017
 217/TB-ĐHNT 21/04/2016
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016
  (Thực hiện theo Công văn số 1565/BGDĐT-TĐKT)

 
 Ban hành kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-ĐHNT và QĐ số 276/QĐ-ĐHNT
 30/10/2015
I. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, PHÂN LOẠI TẬP THỂ VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
 (Xem chi tiết văn bản)

II. CÁC BIỂU MẪU

1. Đánh giá kết quả công tác của cá nhân (Mẫu số 01)

2. Đánh giá kết quả công tác tập thể (Mẫu số 02)

3. Bản tổng hợp kết quả PLVC, TD, KT (Mẫu số 03)

4. Bản tổng hợp đăng ký thi đua (Mẫu số 04)

5. Báo cáo thành tích tập thể (Mẫu số 05)

6. Báo cáo thành tích cá nhân (Mẫu số 06)

7. BC thành tích đề nghị tặng HC cho cá nhân có quá trình cống hiến (Mẫu số 07)

8. BC thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen đột xuất (Mẫu số 08)

9. BC thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen theo đợt thi đua, CĐ (Mẫu số 09)

10. Kê khai đề xuất (Mẫu số 10)

11. Đánh giá CBLĐ của PHT, trưởng đơn vị và khối phục vụ (Mẫu số 11)

12. Đánh giá CBLĐ của Trưởng Khoa, TBM (Mẫu số 12)

13. Bản tổng hợp thành tích (Mẫu số 13)

14. Mẫu báo cáo thành tích trước khi nghỉ hưu (Mẫu số 14)


III. CÁC CĂN CỨ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG, XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

2. Luật số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2005.

3. Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.

4. Nghị định 42/2010 v/v hướng dẫn luật.


5. Nghị định 39/2012 sửa đổi, bổ sugn một số điều của NĐ 42.

6. Nghị định 65/2014 HD Luật.

7. Thông tư 07 của Bộ Nội vụ HD NĐ 42, 39, 65.

8. Quyết định 3058 của UBND tỉnh KH v/v ban hành quy chế thi đua khen thưởng trong tỉnh.

9. Nghị định 27/2015 quy định xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

10. Nghị định 56/2015 về công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

11.Thông tư số 35/2015-TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục (xem chi tiết)
 Thông báo số 680/TB-ĐHNT
 12/11/2015  Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2015-2016 (xem chi tiết)