Thi đua Khen thưởng
Đóng
 
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
313 /KH-ĐHNT 21/5/2018   Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019
414/QĐ-ĐHNT
 
16/4/2018   Quy định về công tác thi đua - khen thưởng tại Trường Đại học Nha Trang
 Mẫu TD-01 Tờ trình đề nghị phê duyệt , công nhận DHTD
 Mẫu TD-02 Bản tổng hợp đăng ký thi đua
 Mẫu TD-03 Đăng ký thi đua
 411/QĐ-ĐHNT
16/4/2018   Quy định về công tác đánh giá và phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Nha Trang 
 Mẫu DG-01 Đánh giá kết công tác tập thể
 Mẫu DG-02 Đánh giá kết quả công tác của công chức
 Mẫu DG-03 Đánh giá kết quả công tác của viên chức, người lao động
 Mẫu DG-04 Bản tổng hợp kết quả phân loại cá nhân, tập thể
 Mẫu DG-05 Kê khai đề xuất
 370/TB-ĐHNT 21/6/2017
 Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2016-2017 và tổ chức Hộ nghị CBVC năm học 2017-2018
 700/TB-ĐHNT 21/11/2016   Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2016-2017
 324/TB-ĐHNT 30/5/2016  Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2015-2016 và tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017
 217/TB-ĐHNT 21/04/2016
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016
  (Thực hiện theo Công văn số 1565/BGDĐT-TĐKT)

 
 


 Thông báo số 680/TB-ĐHNT
 12/11/2015  Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2015-2016 (xem chi tiết)