Thi đua Khen thưởng
Đóng
 
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
362/TB-ĐHNT  06/6/2019   Thông báo tổng kết năm học 2018-2019 và tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020. Các biểu mẫu kèm theo thông báo:
 Mau DG-01-Danh gia ket qua cong tac cua tap the
 Mau DG-02-Danh gia ket qua cong tac cua cong chuc
 Mau DG-03a-Danh gia ket qua cong tac cua vien chuc quan ly
 Mau DG-03b-Danh gia ket qua cong tac cua vien chuc, nguoi lao dong khong giu chuc vu
 Mau DG-04 Don vị chuc nang cung cap thong tin phuc vu tong ket NH
 Mau KT-DHTT De nghi bieu duong guong dien hinh tien tien
 Mau TD-01- To trinh de nghi phe duyet, cong nhan DHTD
 Mau TD-02 Ban trich ngang thanh tich de nghi Hieu truong khen thuong
 Cac bieu mau bao cao thanh tich (theo ND91)
 Mau DBCL- Mau danh gia hoat dong giang day cua giang vien
319/TB-ĐHNT  16/5/2019   Thông báo về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2020
Các biểu mẫu kèm theo Thông báo
313 /KH-ĐHNT 21/5/2018   Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019
414/QĐ-ĐHNT
 
16/4/2018  Quy định về công tác thi đua - khen thưởng tại Trường Đại học Nha Trang
 411/QĐ-ĐHNT
16/4/2018   Quy định về công tác đánh giá và phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức và người lao động tại Trường Đại học Nha Trang 
 370/TB-ĐHNT 21/6/2017
 Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2016-2017 và tổ chức Hộ nghị CBVC năm học 2017-2018
 700/TB-ĐHNT 21/11/2016   Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2016-2017
 324/TB-ĐHNT 30/5/2016  Thông báo kế hoạch Tổng kết năm học 2015-2016 và tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017
 217/TB-ĐHNT 21/04/2016
Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016
  (Thực hiện theo Công văn số 1565/BGDĐT-TĐKT)

 
 


 Thông báo số 680/TB-ĐHNT
 12/11/2015  Thông báo kết quả đăng ký thi đua năm học 2015-2016 (xem chi tiết)