Enter Title
Đóng
 I. LUẬT, ĐIỀU LỆ

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 Nghị định 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GDĐH

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2012

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Luật tố cáo số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
 
Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014

Điều lệ trường Đại học 2014 Ban hành kèm theo QĐ số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014

* Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

 
II. NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH 


1. Công tác cán bộ, tuyển dụng viên chức, chế độ làm việc của GV

* Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 288/2016/BTC-TT ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển việ chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. 

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV Hướng dẫn mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Quy định về chức danh  nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

2. Chế độ chính sách

Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáoThông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTTBXH ngày 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

3. Đào tạo bồi dưỡng

* Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/5/2016: Giảng viên cao cấp hạng (hạng I); Giảng viên chính (hạng II); Giảng viên (hạng III).

Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạoThông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

4. Thi đua khen thưởng, kỷ luật

Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành GD ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thông tư 07/2012/TT-BGDDT ngày 17/02/2012 Hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng Nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Uu tú.
 
* Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

5. Văn thư, lưu trữ

* Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định thời gian bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành giáo dục.

6. Xét chức danh GS/PGS

*
Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.