Nhân sự
Đóng
 Số hiệu Ngày ban hành  Trích yếu
 852/TB-ĐHNT 13/12/2019   Thông báo công tác bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 12/2019
784/TB-ĐHNT  14/11/2019   Thông báo công tác bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 11/2019
566/TB-ĐHNT  20/8/2019   Thông báo công tác bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 8/2019
 927/QĐ-ĐHNT
 928/QĐ-ĐHNT
16/08/2019   Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản

223/QĐ-ĐHNT  04/03/2019   Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý các đơn vị tại Trường ĐH Nha Trang
 15/QĐ-ĐHNT 05/01/2019  Quyết định thành lập Khoa Du lịch
1569/QĐ-ĐHNT   27/12/2018  Quy định về công tác bảo vệ Trường Đại học Nha Trang
100/QĐ-ĐHNT  07/02/2018   Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Nha Trang
 1180/QĐ-ĐHNT 22/11/2017   Quyết định Thành lập Hội đồng KH&ĐT Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021
777/QĐ-ĐHNT  21/08/2017   Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại Trường từ khi đủ tuổi nghỉ hưu
 527/QĐ-ĐHNT
12/06/2017   Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐH Nha Trang.
 457/QĐ-ĐHNT 16/05/2017   Quyết định về việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016-2021
 792/QĐ-ĐHNT 21/07/2011
 Quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính