LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY
Minimize

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I (2016 - 2017)  

(Toàn bộ giảng viên Bộ môn GDTC tham gia giảng dạy học phần này)


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II (2016 - 2017)


Học phần


Họ tên GV và Chương trình giảng dạy

Doãn Văn Hương - Trương Hoài Trung


Trần Văn Tự

 


Nguyễn Hồ Phong
 


Trương Hoài Trung

 

 Giang Thị Thu Trang