NHÂN SỰ BỘ MÔN
Minimize

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL


1


Trần văn Tự


Giảng viên


Cử nhân


tutv@ntu.edu.vn


2


Doãn Văn Hương


Giảng viên

Cử nhân


huongdv@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Hồ Phong

 
Trưởng BM
Giảng viên Chính

Thạc sỹ

phong@ntu.edu.vn

4

Trương Hoài Trung


Bí thư Chi bộ
Phó Giám đốc
TT.GDQP - AN
Giảng viên

Thạc sỹ

trungth@ntu.edu.vn

5

Giang Thị Thu Trang

BCH CĐ 
TT.GDQP - AN
Giảng viên

Thạc sỹ  trangvision@gmail.com


6


Mai Thị Nụ


Giảng viên

Thạc sỹ


numt@ntu.edu.vn