NHÂN SỰ BỘ MÔN
Minimize

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ EMAIL

1

Trương Hoài Trung


Bí Thư Chi bộ
Phó Giám đốc
TT.GDQP&AN
GVC


Tiến sĩ


trungth@ntu.edu.vn

2

Nguyễn Hồ Phong


Trưởng BM
GVC

Thạc sĩ


phongnh@ntu.edu.vn

3

           Trần Văn Tự

 Giảng viên

Cử nhân

tutv@ntu.edu.vn

4

Giang Thị Thu Trang


BCH CĐ
TT.GDQP&AN
Giảng viên

Thạc sỹ

tranggtt@ntu.edu.vn

5

Hồ Thanh Nhã

Giảng viên


Cử nhân  nhaht@ntu.edu.vn

6

Mai Thị Nụ

Giảng viên

Thạc sỹ

numt@ntu.edu.vn

 7 Lê Thị Thuỷ Chuyên viên  Cử nhân  thuylt@ntu.edu.vn