Chức năng nhiệm vụ
Minimize
1. Chức năng
- Giáo dục cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Giáo dục Quốc phòng và An ninh quốc gia.

      - Giáo dục cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lòng yêu nước, rèn luyện sức khoẻ và lối sống, kỹ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo về tổ quốc.

      - Bồi dưỡng tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho tất cả sinh viên. Xây dựng ý chí mạnh mẽ để vươn lên trong học tập và công tác, nâng cao trình độ học vấn và kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hoàn thành mục tiêu quốc gia: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. 

2. Nhiệm vụ 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy và đào tạo, kiểm tra và tổ chức thi các môn học Giáo dục Quốc phòng.

      - Tổ chức và triển khai kế hoạch giảng dạy và huấn luyện các môn Giáo dục Quốc phòng cho tất cả các sinh viên thuộc Trường Đại học Nha Trang và các trường trong tỉnh Khánh Hoà.

      - Tổ chức biên soạn Giáo trình Giáo dục Quốc phòng cho tất cả các khoá đào tạo.

      - Quản lý toàn diện các hoạt động của Trung tâm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được phân công theo quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Tổ chức nghiên cứu các vấn đề và nội dung liên quan đến khoa học quân sự và khoa học quốc phòng - an ninh.

      - Tổ chức bồi dưỡng và huấn luyện các giáo viên tham gia giảng dạy các môn giáo dục quốc phòng.

      - Cấp Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng cho những sinh viên đã hoàn thành chương trình Giáo dục Quốc phòng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.