Nhân sự
Minimize
 
  TRANG SĨ TRUNG
  PGS.TS Hiệu trưởng - Giám đốc TT
  Email:  trungts@ntu.edu.vn
 
 
  TRƯƠNG HOÀI TRUNG
  Tiến sĩ - Phó Giám đốc TT
  Email:  trungth@ntu.edu.vn
   
    BÙI THANH TUẤN
  Thạc sĩ - Chủ tịch Công đoàn TT
  Email:  tuanbt@ntu.edu.vn 
   
 
  LÊ THỊ THUỶ
  Chuyên viên - Quản lý đào tạo
  Email:  thuylt@ntu.edu.vn