Giáo dục quốc phòng-an ninh
Đóng

  Học kỳ 1/ năm học 2017-2018

 Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Hợi NV-Lớp K1QP1A)

Chương trình GDHP GDQPAN1-75 tiết
(Hợi NV-Lớp K1QP1A)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Nam VN-Lớp HK1.1A)
Chương trình GDHP GDQPAN1-75 tiết
(Nam VN-Lớp K1QP1B)

   Học kỳ 3/ năm học 2016-2017

Chương trình GDHP GDQPAN1
(Tailx , lớp 58HE1B )
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Tailx, lớp HEQP31) 
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Hoinv, lớp 58HE3B và 58HE3K )
Chương trình GDHP GDQPAN1
(Hoinv, lớp 58HE1C và58HE1F )
Chương trình GDHP GDQPAN2
(hoinv, lớp 58HE2C- Chương trình 30 tiết)
Chương trình GDHP GDQPAN1
(Namvn, lớp 58HE1A )
Chương trình GDHP GDQPAN1
(Minh TĐ, lớp HEQP12)
Chương trình GDHP GDQPAN2
(Minh TĐ, lớp58HE2B)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Minh TĐ, lớp 58HE3A)
Chương trình GDHP GDQPAN1
(Tuấn BT, lớp 58HE1G)
Chương trình GDHP GDQPAN2
(Tuấn BT, lớp 58HE2A và 58HE2D)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Tuấn BT, lớp HEQP3C)
Chương trình GDHP GDQPAN1-75 tiết
(Tuấn BT, lớp HEQP11)

Học kỳ 2/ năm học 2016-2017

Chương trinh GDHP GDQPAN2-T/hành
(Hợi nv, lớp NT16TDN2)
Chương trình GDHP GDQPAN2-(30 tiết)
(Hợi-nv, Lớp GDQP23, GDQP25)
Chương trình GDHP GDQPAN2-Thực hành
(Hợi-nv, Lớp GDQP2Z)
              
Chương trình GDHP GDQPAN1-LT
(Tài lx, lớp GDQP1B)
Chương trình GDHP GDQPAN1 75 tiết
(Minh TĐ, nhóm QP1LK2)
Chương trình GDHP GDQPAN2 (45 tiết)
(Minh TĐ, nhóm QP2CK2)
Chương trình GDHP GDQPAN2 (30 tiết)
(Minh TĐ Nhóm QP24K2)
Chương trình GDHP GDQPAN2 (30 tiết)
(Tuấn BT, lớp GDQP22 và GDQP26)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Tuấn BT, lớp GDQP3)
Chương trình GDHP GDQPAN 1
(Tấn NA, Lớp GDQP1A) 
Chương trình GDHP GDQPAN 1
(Tấn NA, Lớp NT15TDN2) 
Chương trình GDHP GDQPAN 1
(Tấn NA, LớpGDQP21 )