Giáo dục quốc phòng-an ninh
Đóng

Học kỳ 2/ năm học 2015-2016

Chương trình GDHP GDQPAN2-Thực hành K56&57
(Hợi-nv, Lớp 67HL23, 67HLQP29 và 67HL30)
Chương trình GDHP GDQPAN3-Thực hành
(Hợi-nv, Lớp HLQP3A)
Chương trình GDHP GDQPAN 2-Thực hành K56&57
(Khánh-nq, Lớp 67HL22 và 67HL28)
Chương trình GDHP GDQPAN3 -Thực hành
(Khánh -nq, lớp HLQP3B)
 
Chương trình GDHP GDQPAN1-LT
(Tài lx, lớp 67HLQP11)
Chương trình GDHP GDPAN2-TH
(Tai lx, lớp 67HLQP25)
Chương trình GDHP GDQPAN1
(Tanna, lớp HLQP1A)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Tanna, lớp HLAIQP3C)
Chương trình GDHP GDQPAN2-TH
(Chươngtm, lớp 67HLQP24)
Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Chuongtm, lớp HLQP2B)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Chuongtm, lớp HLQP3D)


Học kỳ I, NH 2015-2016

Chương trình GDHP GDQPAN1 (K57)-Tài LX
Các lớp: 57-QP1, 57-QP9, 57-QP17 và 57-QP25.
Chương trình GDHP QPAN1 (K57)-Chương TM
Các lớp: 57-QP8, 57-QP16  &57-QP32
Chương trình GDHP QPAN2 (K57)-Chương TM
Các lớp: 57-QP29& 57-NV2 QP-2C
Chương trình GDHP QPAN1 (K57) Hợi NV
Các lớp:57-QP5, 57-QP13 & 57-QP21
Chương trình GDHP QPAN2 (K57) Hợi NV
Nhóm/lớp: 57-QP29

Chương trình GDHP QPAN1 (K57) Nam VN
Các nhóm/lớp: 57-QP2, 57-QP10, 57-QP18 & 57-QP26
Chương trình GDHP QPAN1 (K57) Khánh NQ
Các nhóm/lớp: 57-QP2, 57-QP10, 57-QP18 & 57-QP26
Chương trình GDHP QPAN2 (K57) Khánh NQ
Các nhóm/lớp:57-QP29 và 57NV2-QP C
Chương trình GDHP QPAN1 (K57) Tấn NA
Các lớp:57-QP3, 57-QP19 &57-QP27
Chương trình GDHP QPAN2 (K57) Tấn NA
Các lớp: 57-QP11 và 57-NV2 QP
Chương trình GDHP QPAN1 (K57)
Lớp K57-Minh TĐ

Chương trình GDHP GDQPAN1
(Lớp HLQP1B Nguyễn Anh Tấn)
Chương trình GDHP GDQPAN1
(Lớp 56HLQP1A-Nguyễn Quốc Khánh)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Lớp HLQP3B Nguyễn Quốc Khánh)
Chương trình GDHP GDQPAN2
(Lớp HLQP2F Tailx)
Chương trình GDHP GDQPAN1
(Lớp NT15TDN1&HLQP1A Tailx)

Chương trình GDHPGDQPAN2

 (Lớp 56HLQP2A- Chươngtm)

Chương trình GDHP GDQPAN2
(Lớp 56HLQP2B-Namvn)
Chương trình GDHP GDQPAN2-Ctrình 30 tiết
(Lớp HLAIQP2B- Nguyễn Văn Hợi)
Chương trình GDHP GDQPAN2-Ctrinhf 30 tiết)
(Lớp HLAIQP2A- Nguyễn Quốc Khánh)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Lớp HLAIQP3A-Võ Như Nam)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Lớp HLAIQP3B Nguyễn Quốc Khánh)
Chương trình GDHP GDQPAN3
(Lớp HLAIQP3C-Trần Minh Chương)
Chương trình GDHP GDQPAN2
(Lớp HLAIQP2E-30 tiết Trần Minh Chương)
Chương trình GDHP GDQOAN3
(Lớp HLAIQP3E-Nguyễn Văn Hợi)
Chương trinh GDHP GDQPAN1
(Lớp HLAIQP1E- Nguyễn Văn Hợi)
Chương trình GDHP GDQPAN1-K56
(Lớp 56HLQP1G-Nguyễn Văn Hợi)
Chương trình GHP