HÌNH ẢNH
Đóng
TOÀN CẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
  
Hình ảnh
Đóng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANGMÙA THI


   

TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

TỔ BẢO VỆ

058. 2 471 114             0914 671 969


NHÂN SỰ - NHIỆM VỤ

 STT

HỌ VÀ TÊN  

 CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI 

 NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

 1
 
Lê Hoài Nam
 Phó Giám đốc
 0905130745 - Theo dõi công tác an ninh trật tự trường học,an ninh Nội bộ;
- Theo dõi kiểm soát công tác quản lý dịch vụ,giám sát KTX k4,k5,k7,K9;
- Trợ lý công tác giám sát tổng hợp;
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 2

 
Đỗ Quang Điệp

 Tổ trưởng

 0914671969

- Phụ trách toàn bộ nhiệm vụ của Tổ Bảo vệ;
- Tham mưu tổ chức công tác lực lượng tự vệ và phòng chống cháy nổ;
- Tham gia trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức vụ và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 3


 Phan Tuấn Ngọc

Nhân viên 

  0914422569 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 4


  Đỗ Quốc Doanh

 Nhân viên

 0985024249

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng. 

 5

 
        Nguyễn Văn Tuyển      

Nhân viên 

 0988854078

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 6


 Đặng Kim Trị 

 Nhân viên

 0914243147

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng. 

 7


Phan Văn Ngữ  

 Nhân viên

 0963517911

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

8


Phú

 Nhân viên

 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

9


 Tuấn

 Nhân viên

 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

 10

Trung
 Nhân viên    - Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.

11

 Vệ sỹ

 Nhân viên
SL: 08

 

- Đảm nhiệm trực cổng, tuần tra canh gác theo từng ca tương ứng với chức danh và tiền lương hiện hưởng; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng.