Nội dung chi tiết
Đóng
Giảng đường G1 TT PVTH 17/02/2013 11:49:44 SA
 Giảng đường G1 có 05 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G2 TT PVTH 17/02/2013 11:44:04 SA
 Giảng đường G2 có 15 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G3 TT PVTH 17/02/2013 11:33:52 SA
 Giảng đường G3 có 15 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G4 TT PVTH 17/02/2013 11:27:46 SA
 Giảng đường G4 có 06 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G5 TT PVTH 17/02/2013 11:13:57 SA
 Giảng đường G5 có 8 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G6 TT PVTH 17/02/2013 10:44:20 SA
 Giảng đường G6 có 10 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.
Giảng đường G7 TT PVTH 16/02/2013 11:01:37 SA
 Giảng đường có 21 phòng học được trang bị thiết bị Máy chiếu, Âm thanh phục vụ công tác Giảng dạy của Nhà trường.