THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Đỗ Thị Ánh Hòa

Năm sinh: 1984

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế biến Thủy sản

Đơn vị công tác: Trung tâm Thí Nghiệm Thực Hành

Nhiệm vụ: Quản lý PTN Hóa – Vi sinh

Địa điểm: tầng 4 khu nhà B3

Điện thoại liên lạc: 0983171412 
                                                             

PERSONAL INFORMATION

Name: Do Thi Anh Hoa

Birth: 1984

Qualification: Engineer Food Processing Technology

Office: Laboratory Practice Center

Function: Manage Chemistry and Microbiology ‘s Laboratory

Place of work: The fourth floor Building B3

Mobile: 0983171412