Lương Thị Hậu
                                                                  
                                                                   ĐT: 0978.468379
                                                                   Email: haihau22122003@yahoo.com

                                                                  
Quản lý:
                                                                                 1, PTN Bệnh học thủy sản
                                                                                 2, PTH Cung cấp điện
                                                                                 3, PTH Truyền động điện
                                                                                 4, PTH Điều khiển lập trình
                                                                                 5, PTH Điều khiển tự động
                                                                                 6, PTH Điện tử công suất
                                                                                 7, PTH Số - Vi xử lý