Hoạt động gặp gỡ doanh nhân
 
Đại học Nha Trang tham gia Hội thảo "Những cong cụ để kết nối
thông qua TTQHDN&HTSV tại ĐH Trà Vinh
     
 
Tham gia Hội thảo tại ĐH Trà Vinh
 
Ngày 12/4/2019 tổ chức tập huấn lại cho SV về phát triển kỹ năng mềm và thực tập