Giới thiệu
Đóng

 TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN
-----------------------------------------------------------

          Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên trường Đại học Nha Trang được thành lập theo quyết định số 1126/ QĐ-ĐHNT ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trên cơ sở nâng cấp Tổ Tư vấn & Hỗ trợ Sinh viên thuộc Phòng Công tác Sinh viên.


      Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện của Trung tâm phù hợp với các chiến lược phát triển của Trường.
      - Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai công tác : hướng nghiệp và tư vấn, đào tạo kỹ năng mềm, du học, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

      Nhiệm vụ

        - Tổ chức tư vấn về kế hoạch và tiến độ học tập, hoạt động NCKH và ngành nghề cho sinh viên.

      - Tổ chức tư vấn về chế độ chính sách, quy chế quy định liên quan đến đào tạo, công tác HSSV. Về động cơ, thái độ học tập rèn luyện. Các sinh hoạt chuyên đề về tâm sinh lý, pháp luật… 
- Chủ trì tiếp nhận và tổ chức tìm kiếm nguồn học bổng ngoài trường cho các đối tượng HSSV.

     - Tổ chức các hoạt động giao lưu hợp tác với các doanh nghiệp giúp sinh viên bổ sung kiến thức thực tế, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Liên hệ tổ chức công tác hướng nghiệp, tuyển dụng việc làm cho sinh viên.

      - Tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.

      - Tổ chức các hoạt động nhằm thu hút người học và cựu sinh viên thành đạt để hỗ trợ, phát triển Nhà trường.

      - Làm cầu nối giữa Nhà trường, các đơn vị chức năng với sinh viên về những vấn đề liên quan đến sinh viên.
Địa chỉ liên hệ


Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ Sinh viên
Trường Đại học Nha Trang
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 058.6280441, Email: tttvhtsv@ntu.edu.vn