Nhân sự
Đóng
DANH SÁCH CBVC TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN

Đỗ Quốc Việt - Giám đốc 0941116886 vietdq@ntu.edu.vn

Nguyễn Đức Toàn - Chuyên viên 0914047387        ductoan@ntu.edu.vn

Trần Thị Nhâm - Chuyên viên 0982107779        nhamtt@ntu.edu.vn

Ngô Thị Anh Thy - Chuyên viên 01223520695      thynta@ntu.edu.vn

Phạm Thị Thu Hiền - Chuyên viên 0912744147        thuhien@ntu.edu.vn

Đặng Thị Phượng                      - Chuyên viên          01652808066      phuongdang@ntu.edu.vn