Công khai theo Thông tư 09
Đóng
Các biểu mẫu tổng hợp 2015 

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT

CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

* Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT:  Nội dung

* Báo cáo:

      
   - Báo cáo tự đánh giá (phục vụ cho việc đăng ký kiểm định chất lượng trường ĐH)

         - Báo cáo tự đánh giá - Lần 1 (năm 2006)

         - Báo cáo tự đánh giá - Lần 2 (giai đoạn 2007-2009)

         - Báo cáo tự đánh giá - Lần 3 (giai đoạn 2009-2012)

* Tổng hợp một số thông tin công khai của trường ĐHNT:

       
  - Tổng hợp một số thông tin công khai năm học 2015-2016 (Biểu tổng hợp)

         - Chương trình đào tạo

         - Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

     a) Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 20): điều kiện tuyển sinh, yêu cầu về thái độ học tập của người học, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp của từng ngành – chuyên ngành đào tạo.

     b) Cam kết chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 21): số lượng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ở các trình độ đào tạo, hệ đào tạo và chuyên ngành đào tạo.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

      a) Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng.

          - Thông tin cơ sở vật chất năm học 2015-2016 (Biểu mẫu 22).

          - Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, thực hành.

      b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

          - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2015-2016 (Biểu mẫu 23)

         
- Danh sách giảng viên cơ hữu (tính đến ngày 31/12/2015)

3. Công khai tài chính

          - Công khai tài chính năm học 2015-2016 (Biểu mẫu 24)