Công khai theo Thông tư 09
Đóng
 CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017

CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

* Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Nội dung 

* Báo cáo tự đánh giá:

   - Báo cáo tự đánh giá (phục vụ cho việc đăng ký kiểm định chất lượng trường đại học)

   - Báo cáo tự đánh giá - Lần 1 (năm 2006)

   Báo cáo tự đánh giá - Lần 2 (giai đoạn 2007-2009)

   Báo cáo tự đánh giá - Lần 3 (giai đoạn 2009-2012)

  - Báo cáo tự đánh giá 2017 (để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học)
| Danh mục minh chứng

   - Kết quả đánh giá ngoài lần 2 (11/2017) | Nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng KĐCLGD | Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp cơ sở giáo dục cho Trường ĐHNT | Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục * Tổng hợp một số thông tin công khai của trường ĐHNT:

   - Tổng hợp một số thông tin công khai (Biểu tổng hợp): năm học 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018

   - Chương trình đào tạo

   - Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

   - Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giai đoạn 2017-2021

* Tra cứu văn bằng tốt nghiệp, thông tin cựu sinh viên

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

  a) Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 20): điều kiện tuyển sinh, yêu cầu về thái độ học tập của người học, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp của từng ngành – chuyên ngành đào tạo.

  b) Cam kết chất lượng giáo dục thực tế 

          - Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 21): Năm học 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018

          - Tình hình việc làm của sinh viên: Năm 2015 | Năm 2016 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

  a) Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng.

          - Thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 22): năm học 2015-20162016-2017

          - Danh mục thiết bị các phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, thực hành.

  b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Biểu mẫu 23): Năm học 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018

3. Công khai tài chính:

  a) Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học (Biểu mẫu 24): Năm học 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018

  b) Việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp xã hội: Năm 2015, 2016 | Năm 2016, 2017

  c) Thu nhập bình quân/tháng của giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên: Năm 2015, 2016 | 2017