Công khai theo thông tư 36
Đóng
CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017

CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
_________________

 

* NỘI DUNG THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT 

I/ CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ 

    1) Cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 17)

          - Trình độ đào tạo Tiến sĩ

          - Trình độ đào tạo Thạc sĩ

          - Trình độ đào tạo Đại học: Chính quy | Liên thông chính quy | Văn bằng 2 chính quy

      2) Chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 18)

      3) Thông tin tuyển sinh, ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh

      4) Chương trình đào tạo, đề cương học phần, đề cương chi tiết học phần

          a) Chương trình đào tạo: Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học - Cao đẳng

          b) Đề cương  học phần - Đề cương chi tiết học phần

      5) Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

      6) Giáo trình, tài liệu tham khảo

      7) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của người học

      8) Thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học

      9) Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018

      10) Các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn

      11) Đề tài, dự án

      12) Sơ lược lý lịch của giảng viên

      13) Danh mục hội nghị, hội thảo khoa học do Trường tổ chức: NH 2018-2019 |

      14) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo:

       a) Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 

         - Báo cáo tự đánh giá: Phục vụ cho việc đăng ký KĐCL - Lần 1 (2006) Lần 2 (giai đoạn 2007-2009) | Lần 3 (giai đoạn 2009-2012) | Báo cáo tự đánh giá 2017 (để đăng ký KĐCL giáo dục) | Danh mục minh chứng.

         - Kết quả đánh giá ngoài lần 2 (11/2017) | Nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng KĐCLGD | Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận KĐCLGD cấp cơ sở giáo dục cho Trường ĐHNT | Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục.

       b) Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

         - 
Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giai đoạn 2017-2021.

        - Báo cáo tự đánh giá: Ngành Công nghệ Chế biến Thủy sản - Danh mục minh chứng  Ngành Kỹ thuật tàu thủy - Danh mục minh chứng 

II/ CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

    1) Công khai thông tin về cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19): NH 2017-2018 | NH 2019-2020

    2) Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên: NH 2016-2017  | NH 2017-2018 (Biểu mẫu 20) | NH 2019-2020

    3) Sơ lược lý lịch giảng viên

III/ CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH 

    1) Mức thu học phí và các khoản thu khác (Biểu mẫu 21)

    2 Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động: Năm 2016 | Năm 2017Năm 2018 

    3) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong năm học.