Các đơn vị hợp tác nước ngoài
Minimize
Dự án quốc tế

  NORAD (Norway): Improving training and research capacity of Nha Trang  University,  Vietnam; Institutions in Vietnam (Phase 1) NORAD (Norway): Improving training and research capacity of Nha  Trang University, Vietnam (phase 2)


  CARD (Australia): Building aquafeeds research and development capacity for  intensive  aquaculture in Vietnam

  “Liên kết hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực vi nang sinh học” do Tổ chức Pháp ngữ (AUF) tài trợ -Trần Hải Đăng

  EU project: Parasite risk assesment with integrated tools in EU fish production value chains

  CT– PIRE (NFS): Origins of Marine Biodiversity in the Indo-Malay-Philippie Archipelago: Transforming a Biodiversity Hotspot into a Rsearch and Education Hotspot

  NORHED: Incorporating Climate Change into Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management in Sri Lanka and Vietnam

  PEER (1): Conservation genetics to improved biodiversity and resource management in changing Mekong Delta

  PEER (2): Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network


Các hoạt động khác

Triển khai chương trình trao đổi sinh viên với CH Séc
Kết nối và tổ chức nhiều hoạt động học thuật với các chuyên gia nước ngoài