CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Minimize

Tóm tắt về CTĐT:

  • Trình độ đào tạo: Đại học

  • Văn bằng: Cử nhân

  • Thời gian đào tạo: 4 năm

  • Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 TC

  • Cấu trúc chương trình: Chương trình được thiết kế gồm có kiến thức giáo dục đại cương (49 TC) (bao gồm kiến thức chung (20 TC), khoa học xã hội và nhân văn (6 TC), toán và khoa học tự nhiên (23 TC)), và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (81 TC) (bao gồm kiến thức cơ sở ngành (34 TC), kiến thức chuyên ngành (47 TC)).

    Mối quan hệ giữa CTĐT và CĐR (chi tiết ở đây)


    Sơ đồ cấu trúc CTĐT ngành CNSH