Enter Title
Đóng

I. Giới thiệu

     Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường ,trực thuộc Viện Công nghệ Sinh học - Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 221 / QĐ-ĐHNT ngày 06 tháng 03 năm 2008.

     Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến môi trường nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Nam trung bộ và cả nước.

     Mục tiêu chính của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường là trang bị cho Sinh viên nền tảng kiến thức vững chắc về môi trường, các vấn đề về ô nhiễm và rủi ro môi trường, các phương pháp phân tích và đánh giá tác động môi trường, các biện pháp xử lý và quản lý môi trường. 

     Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có thể đảm nhận các công việc tại các Trường đại học, các Viện nghiên cứu, các Trung tâm, Trạm quan trắc trong lĩnh vực môi trường, hoặc có thể làm việc tại các Sở, Ngành, Phòng ban, Bộ phận chức năng có liên quan đến môi trường.

     Song song với nhiệm vụ đào tạo, Bộ môn thực hiện nghiên cứu khoa học trông các lĩnh vực liên quan đến môi trường.

II. Nhân sự Bộ môn

Họ và tên

C.vụ

Học vị

E-mail

Điện thoại


Ngô Đăng Nghĩa

TBM

PGS.TS

ngodangnghia@gmail.com

0914205115

Trần Nguyễn Vân Nhi

GV

Thạc sỹ

vannhi_kitty98@yahoo.com

0935571701

Hoàng Ngọc Anh

GV

Thạc sỹ

hoanganh.ntu@gmail.com

0983824956

Trần Hải Đăng

GV

Thạc sỹ

dangydtl@yahoo.com

0909388125

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

GV

Thạc sỹ

nguyenngocthanh.84@gmail.com

0973825067

Ngô Phương Linh

GV

Kỹ sư

linh87@gmail.com

0938109597

Nguyễn Thanh Sơn

NCV

Thạc sỹ

mountainnguyen@yahoo.com

0982293976

Trần Thanh Tùng

GVTH

Kỹ sư

vuthuhoachchinh@yahoo.com.vn

 01695569048

 Đào Thị Ngà

   NCV    Kỹ sư  meonga2710@yahoo.com   0905369279
 Tạ Lê Đăng Khôi

   NCV  Cử nhân  taledangkhoi@gmail.com   0905291988
 Nguyễn Đắc Kiên

    GV
 Thạc sỹ  nguyendackien@gmail.com   0914199936
 Lê Nhật Thành

    GV
 Thạc sỹ  lenhatthanh3244@gmail.com   01219721596
 Trần Thanh Thư

    GV
 Thạc sỹ
 tranthanhthu307@gmail.com   0909313107
 Bùi Vĩnh Đại

    NCV
  Kỹ sư
 vinhdai50cnmt@gmail.com   01656002699