Giới thiệu
Đóng

Bộ môn Công CNSH được thành lập năm 2002,  trực thuộc Khoa Công nghệ chế biến, Trường Đại học Thủy sản. Theo xu hướng phát triển của Đại học đa ngành, năm 2006 trường đổi tên thành Đại học Nha Trang. 
 Năm 2008, BM chuyển về Viện CNSH & MT – Trường Đại học Nha Trang.
Năm 2013, theo sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Viện và Nhà Trường, Bộ môn Công nghệ Sinh học được tách thành 2 BM là Sinh học  và Công nghệ sinh học. Đến nay, sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, Bộ môn đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Viện và Trường trong đào tạo và NCKH về CNSH.

Nhân sự trong Bộ môn
* Hiện tại Bộ môn có 11 thành viên, bao gồm:
  Giảng viên: 10
  Cán bộ hướng dẫn thực hành: 01
*Về học vị bao gồm:
  Tiến sĩ: 03
  Nghiên cứu sinh: 04
  Thạc sĩ: 02
  Cử nhân: 02
DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động

Email

Khúc Thị An

Trưởng BM (NCS)

0989639937

ankhucthi@yahoo.com
ankt@ntu.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Cúc

GV (ThS)

0978998126

kimcuc03@gmail.com
cucntk@ntu.edu.vn

Phạm Ngọc Minh Quỳnh

GV (NCS NN)

0982156117

pnminhquynh@yahoo.com

Nguyễn Thị Anh Thư

GV (NCS NN)

01208000599

anhthu12th@gmail.com

Lê Phương Chung

GV (NCS)

0983098527

chungbiotech@gmail.com
chunglp@ntu.edu.vn

Phạm Thị Minh Hải

GV (TS)

0989073127

haiptm285@yahoo.co.uk
haiptm@ntu.edu.vn

Nguyễn Văn Duy

Phó Viện Trưởng GV (TS)

01668369837

duy.1981@yahoo.com
duynv@ntu.edu.vn

Phạm Thị Lan

CBTH (ThS)

0977427500

phamlan46sh@gmail.com
lanpt@ntu.edu.vn

Phạm Thị Minh Thu

GV (TS)

01649791773

thumam2003@gmail.com
thuptm@ntu.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Nga

Kế toán Viện (CN)

0905184832

nga121074@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Hồng Mai

CN

0983674671

nhongmai@gmail.com
mainth@ntu.edu.vn