GIỚI THIỆU BỘ MÔN SINH HỌC
Đóng

BỘ MÔN SINH HỌC
Bộ môn Sinh học, thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 544/QĐ-ĐHNT ngày 16/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Công nghệ Sinh học. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức cơ bản cho các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Quản lý thủy sản ở các cấp bậc Đại học, Cao đẳng. Các cán bộ của bộ môn còn tham gia giảng dạy các lớp Cao học ngành Công nghệ sinh học.
Song song với nhiệm vụ đào tạo, các giảng viên của Bộ môn cũng tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn hiện nay gồm có:
Bảo tồn đa dạng sinh học các động vật biển
Nghiên cứu thu nhận và tách chiết các hoạt chất từ vi tảo biển
Nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học
Nghiên cứu ứng dụng các vi sinh vật trong bảo quản, chế biến thực phẩm
        Phát triển các kỹ thuật phát hiện và phân tích vi sinh, hóa sinh
Hiện tại, nhân sự của Bộ môn gồm có 10 cán bộ trong đó có: 2 Tiến sỹ, 2 Nghiên cứu sinh, và 6 Thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ của bộ môn:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Email

Số điện thoại

1

Đặng Thúy Bình

Phó Viện trưởng

Tiến sỹ

binhdangthuy@gmail.com

0904135750

2

Văn Hồng Cầm


Thạc sỹ

vanhongcam.bio@gmail.com

0974171456

3

Nguyễn Thị Thanh Hải


Thạc sỹ

hai_cbts2000@yahoo.com

0907085856

4

Phạm Thị Mai


Thạc sỹ

phamaidhnt@gmail.com

09045379349

5

Nguyễn Công Minh


NCS

nguyenminh.ntu@gmail.com

097409977

6

Vũ Đặng Hạ Quyên


NCS

quyenvdh.ntu@gmail.com

0914161416

7

Nguyễn Thị Hải Thanh


Thạc sỹ

haithanh227@yahoo.com.vn

0916022994

8

Phạm Thu Thủy

Trưởng Bộ môn

Tiến sỹ

thuycnsh@yahoo.com

01678124166

9

Trương Thị Thu Thủy


Thạc sỹ

thuy242truong@yahoo.com

0935632161

10

Lê Nhã Uyên


Thạc sỹ

lnuyen2001@yahoo.com

0914148289