Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Đóng

Các nhiệm vụ KHCN có đào tạo Cao học, Nghiên cứu sinh (NCS)

STT

Họ và tên Học viên và Nghiên cứu sinh

Tên luận án

Năm BV 

1

Ngô Thị Hoài Dương

Khổng Trung Thắng

 

 Các chương trình nghiên cứu Hợp tác với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học ở nước ngoài

STT

Tên chương trình

Nội dung

hợp tác

Trường/Viện và người phối hợp

Thời gian

Kinh phí

Chủ trì

1

An toàn thực phẩm của các sản phẩm nuôi trồng

NC sự tích lũy các chất độc hại trong môi trường lên 1 số đối tượng nuôi tại Vịnh Nha Trang và Vịnh Vân Phong

VNC Dinh Dưỡng Quốc Gia Na Uy

2005-2007

Na Uy

VNC CNSH & MT
Các chương trình nghiên cứu Hợp tác với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học ở nước ngoài

STT

Tên hợp đồng

Đơn vị

tiếp nhận

Giá trị

hợp đồng

Thời gian

Hoàn thành

Kết quả

1

Hợp đồng nhánh đề tài đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản – bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn

Viện NTTS III

420

2007

2009